3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid : 52 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 46,75  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 327 741 1 034 791 221 778 1 256 569 1 256 569 100,0 1 584 310 1 209 776 76,4
    1.2. Tasuline tasemeõpe 0 25 000 0 25 000 52 381 209,5 52 381 52 381 100,0
1.3. Täiendusõpe 64 022 200 000 0 200 000 143 806 71,9 207 828 143 806 69,2
    1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 77 894 140 000 0 140 000 200 716 143,4 278 610 194 011 69,6
1.5.2. Välistoetused 198 451 50 000 0 50 000 147 117 294,2 345 568 177 813 51,5
1.5.3. Tõukefondid -908 60 000 0 60 000 47 040 78,4 46 131 61 291 132,9
Kokku tulud õppetegevusest 667 200 1 509 791 221 778 1 731 569 1 847 629 106,7 2 514 828 1 839 078 73,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 6 986 11 118 0 11 118 11 118 100,0 18 104 7 386 40,8
    2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 8 119 40 000 0 40 000 12 020 30,1 20 139 14 464 71,8
2.4.2. Välistoetused 7 074 0 0 0 0 *** 7 074 0 0,0
2.4.3. Tõukefondid -7 117 0 0 0 36 434 *** 29 317 50 262 171,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 12 000 0 12 000 0 0,0 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 15 062 63 118 0 63 118 59 572 94,4 74 634 72 111 96,6
3.    Muud tulud -50 860 40 000 0 40 000 41 057 102,6 -9 803 -27 139 276,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -4 688 0 -4 688 -2 826 60,3 -2 826 -2 826 100,0
6.   Kolledži arengufond 36 767 18 754 0 18 754 18 625 99,3 55 391 2 829 0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi 0 -18 754 0 -18 754 -18 625 99,3 -18 625 -18 625 100,0
Tegevustulud kokku 668 169 1 608 220 221 778 1 829 998 1 945 431 106,3 2 613 600 1 865 429 71,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 276 600 1 147 341 211 500 1 635 441 1 721 155 1 391 149 80,8 330 005  
   1.1. Palgakulud 200 000 857 505 158 072 1 215 576 1 279 637 1 017 582 79,5 262 055  
   1.2. Sotsiaalmaksud 65 000 282 977 52 164 400 140 421 280 332 477 78,9 88 803  
   1.3. Töötuskindlustus 1 600 6 860 1 265 9 725 10 237 8 032 78,5 2 205  
   1.4. Sihtstipendiumid 10 000 0 0 10 000 10 000 33 058 330,6 -23 058  
2. Koolitus ja lähetused 0 35 000 0 35 000 37 208 8 029 21,6 29 178  
3. Kantselei- ja majanduskulud 385 569 90 000 -9 722 465 847 470 911 151 432 32,2 319 478  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 6 000 55 000 0 61 000 64 469 86 744 134,6 -22 275  
5. IT kulud 0 20 000 20 000 40 000 42 523 30 973 72,8 11 550  
5.1. IT kulud 0 20 000 20 000 40 000 42 523 30 973 72,8 11 550  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
6. Transpordikulud 0 30 000 0 30 000 31 892 14 581 45,7 17 312  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 75 000 0 75 000 79 731 29 941 37,6 49 790  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 10 631 6 046 56,9 4 585  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 10 000 0 10 000 10 631 971 9,1 9 660  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 5 075 *** -5 075  
10. Ruumide kulud 0 100 000 0 100 000 106 308 104 936 98,7 1 372  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 45 879 0 45 879 48 773 41 597 85,3 7 176  
Tegevuskulud kokku 668 169 1 608 220 221 778 2 498 167 2 613 600 1 865 429 71,4 748 171