3.2.6. Sotsiaalteaduste valdkond
OI - Õigusteaduskond
Töötajaid : 72 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 62,15  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -429 349 2 153 512 512 250 2 665 762 2 665 762 100,0 2 236 413 1 992 394 89,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 29 462 75,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 410 000 0 410 000 719 714 175,5 719 714 719 714 100,0
1.3. Täiendusõpe -39 922 190 000 0 190 000 409 614 215,6 369 692 297 370 80,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 71 528 500 000 0 500 000 433 271 86,7 504 799 530 951 105,2
1.5.2. Välistoetused 52 973 0 0 0 0 *** 52 973 -3 316 -6,3
1.5.3. Tõukefondid -48 353 150 760 0 150 760 159 668 105,9 111 315 150 409 135,1
Kokku tulud õppetegevusest -393 123 3 443 555 512 250 3 955 805 4 417 492 111,7 4 024 368 3 716 985 92,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 111 764 164 729 14 000 178 729 178 729 100,0 290 493 272 475 93,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 78 388 323 375 0 323 375 323 375 100,0 401 763 273 299 68,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 18 012 0 0 0 157 577 *** 175 589 31 919 18,2
2.4.2. Välistoetused 131 663 70 400 0 70 400 63 817 90,6 195 481 86 114 44,1
2.4.3. Tõukefondid 0 10 000 0 10 000 0 0,0 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -6 264 10 000 0 10 000 60 118 601,2 53 854 58 201 108,1
2.5.2. Välislepingud 4 123 0 0 0 10 444 *** 14 567 5 390 37,0
Kokku tulud teadustegevusest 337 686 578 504 14 000 592 504 794 061 134,0 1 131 747 727 397 64,3
3.   Muud tulud 18 976 2 000 0 2 000 10 244 512,2 29 219 6 786 23,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -12 681 0 -12 681 -16 250 128,1 -16 250 -16 250 100,0
      Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -50 723 0 -50 723 -57 270 112,9 -57 270 -57 270 100,0
      Teaduskonna arengufond 21 609 50 723 0 50 723 57 270 112,9 78 880 44 218 56,1
Tegevustulud kokku -14 852 4 011 378,23 526 250 4 537 628 5 205 545 114,7 5 190 693 4 421 865 85,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 535 200 3 101 171 26 250 3 662 621 4 122 962 3 531 900 85,7 591 062  
   1.1. Palgakulud 400 000 2 147 084 19 619 2 566 703 2 885 632 2 446 797 84,8 438 834  
   1.2. Sotsiaalmaksud 132 000 708 538 6 474 847 012 952 258 797 003 83,7 155 256  
   1.3. Töötuskindlustus 3 200 17 177 157 20 534 23 085 19 250 83,4 3 835  
   1.4. Sihtsipendiumid 0 75 000 0 75 000 86 040 128 600 149,5 -42 560  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 153 372 0 153 372 175 948 140 250 79,7 35 698  
2. Koolitus ja lähetused 0 50 000 0 50 000 57 360 10 755 18,8 46 604  
3. Kantselei- ja majanduskulud -592 552 225 000 500 000 132 448 239 165 173 349 72,5 65 816  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 000 0 20 000 22 944 6 254 27,3 16 690  
5. IT kulud 0 22 000 0 22 000 25 238 43 449 172,2 -18 210  
5.1. IT kulud 0 22 000 0 22 000 25 238 43 273 171,5 -18 034  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 176 0,0 -176  
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 5 736 2 177 38,0 3 559  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 22 944 14 072 61,3 8 872  
8. Investeeringud põhivarasse 40 000 0 0 40 000 40 000 0 0,0 40 000  
9. Muud tegevuskulud 2 500 4 000 0 6 500 7 089 6 232 87,9 857  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 2 000 2 000 0 4 000 4 294 4 215 98,2 79  
9.2. Muud tegevuskulud 500 2 000 0 2 500 2 794 2 017 72,2 778  
10. Ruumide kulud 0 404 574 0 404 574 464 125 388 097 83,6 76 028  
10.1. Ruumide kulud 0 110 000 0 110 000 126 191 101 142 80,1 25 050  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 294 574 0 294 574 337 934 286 955 84,9 50 979  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 159 634 0 159 634 183 131 245 579 134,1 -62 448  
Tegevuskulud kokku -14 852 4 011 378 526 250 4 522 776 5 190 693 4 421 865 85,2 768 829