3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid : 250 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 193,95
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 561 453 1 677 244 68 805 1 746 049 1 746 049 100,0 2 307 502 1 808 525 78,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 127 670 0 127 670 149 276 116,9 149 276 149 276 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 20 000 0 20 000 29 386 146,9 29 386 29 386 100,0
1.3. Täiendusõpe 526 10 000 0 10 000 27 206 272,1 27 732 27 206 98,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 134 939 27 000 0 27 000 -22 243 -82,4 112 696 14 149 12,6
1.5.2. Välistoetused -1 800 5 000 0 5 000 39 648 793,0 37 848 7 051 18,6
1.5.3. Tõukefondid -50 543 172 000 0 172 000 178 897 104,0 128 354 171 746 133,8
Kokku tulud õppetegevusest 644 574 2 038 914 68 805 2 107 720 2 148 220 101,9 2 792 794 2 207 338 79,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 66 330   0 0 0 *** 66 330 66 330 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 131 760 1 176 791 101 462 1 278 253 1 278 253 100,0 1 410 013 975 914 69,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 447 405 3 878 737 0 3 878 737 3 809 702 98,2 4 257 107 3 478 173 81,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 47 405 450 000 0 450 000 1 351 081 300,2 1 398 486 698 851 50,0
2.4.2. Välistoetused 634 607 644 000 0 644 000 1 075 709 167,0 1 710 316 1 000 872 58,5
2.4.3. Tõukefondid -245 531 1 674 000 0 1 674 000 1 682 688 100,5 1 437 157 1 592 924 110,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 346 262 1 300 000 0 1 300 000 917 158 70,6 1 263 419 769 301 60,9
2.5.2. Välislepingud -5 546 200 000 0 200 000 123 318 61,7 117 773 87 819 74,6
Kokku tulud teadustegevusest 1 422 692 9 323 528 101 462 9 424 990 10 237 909 108,6 11 660 601 8 670 183 74,4
3.   Muud tulud 167 977 100 000 0 100 000 164 276 164,3 332 253 72 592 21,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi   -47 380 0 -47 380 -2 392 5,0 -2 392 -2 392 100,0
      Eraldis instituudi arengufondi   -437 013 0 -437 013 -659 018 150,8 -659 018 -659 018 100,0
      Instituudi arengufond 356 318 437 013 0 437 013 659 018 150,8 1 015 336 458 013 45,1
Tegevustulud kokku 2 591 561 11 415 062 170 267 11 585 330 12 548 012 108,3 15 139 573 10 746 716 71,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 367 600 8 080 451 164 688 8 612 739 9 297 869 7 427 391 79,9 1 870 478  
   1.1. Palgakulud 200 000 5 087 189 123 085 5 410 275 5 843 222 4 726 007 80,9 1 117 215  
   1.2. Sotsiaalmaksud 66 000 1 678 772 40 618 1 785 391 1 928 263 1 523 204 79,0 405 059  
   1.3. Töötuskindlustus 1 600 40 698 985 43 282 46 746 36 773 78,7 9 972  
   1.4. Sihtstipendiumid 100 000 580 000 0 680 000 728 195 542 127 74,4 186 068  
       1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 693 792 0 693 792 751 443 599 280 79,8 152 163  
2. Koolitus ja lähetused 0 120 000 0 120 000 129 971 87 007 66,9 42 965  
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 189 961 1 200 000 5 579 3 395 540 3 495 718 1 375 948 39,4 2 119 769  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 50 000 0 50 000 54 155 54 033 99,8 121  
5. IT kulud 0 184 000 0 184 000 199 289 203 132 101,9 -3 843  
5.1. IT kulud 0 180 000 0 180 000 194 957 208 039 106,7 -13 082  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 000 0 4 000 4 332 -4 907 -113,3 9 239  
6. Transpordikulud 0 125 000 0 125 000 135 387 98 712 72,9 36 675  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 30 000 60 000 0 90 000 94 986 46 624 49,1 48 362  
8. Investeeringud põhivarasse 0 300 000 0 300 000 324 928 127 794 39,3 197 134  
9. Muud tegevuskulud 4 000 20 000 0 24 000 25 662 -16 550 -64,5 42 212  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 4 000 0 0 4 000 4 000 -25 235 -630,9 29 235  
9.2. Muud tegevuskulud 0 20 000 0 20 000 21 662 8 685 40,1 12 977  
10. Ruumide kulud 0 636 916 0 636 916 689 841 578 510 83,9 111 331  
10.1. Ruumide kulud 0 111 000 0 111 000 120 224 107 167 89,1 13 057  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 525 916 0 525 916 569 617 471 343 82,7 98 274  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 638 695 0 638 695 691 767 764 115 110,5 -72 348  
Tegevuskulud kokku 2 591 561 11 415 062 170 267 14 176 891 15 139 573 10 746 716 71,0 4 392 858