5.3. Õppeosakond
Töötajaid : 59 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 53,15  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 34 016 0 -34 016 -34 016 -34 016 100,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe  23 713 100 000 0 100 000 97 105 97,1 120 819 98 847 81,8
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 1 444 065 1 747 465 0 1 747 465 1 664 923 95,3 3 108 988 1 358 988 43,7
1.5.2. Välistoetused 30 929 13 930 0 13 930 12 928 92,8 43 857 19 428 44,3
1.5.3. Tõukefondid -811 311 1 218 540 0 1 218 540 1 515 320 124,4 704 009 850 532 120,8
Kokku õppetegevuse toetused 663 682 2 979 935 0 2 979 935 3 193 171 107,2 3 856 854 2 228 949 57,8
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist) 0 0 9 600 9 600 9 600 100,0 9 600 9 600 100,0
3.  Muud tulud                  
3.1  Muud tulud  61 142 124 000 0 124 000 80 978 65,3 142 120 80 794 56,8
3.2  Muud tulud (sisekäive) 0 0 0 0 9 423 *** 9 423 9 423 100,0
Kokku muud tulud 61 142 124 000 0 124 000 90 401 72,9 151 543 90 217 59,5
4.    Tulud üldfondist 99 848 1 536 078 26 500 1 562 578 1 562 578 100,0 1 662 426 1 563 315 94,0
Tulud kokku 882 402 4 740 013 2 084 4 742 097 4 918 839 103,7 5 801 241 3 990 928 68,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 133 800 1 416 496 23 100 1 573 396 2 034 130 1 709 484 84,0 324 646  
   1.1. Palgakulud 100 000 1 058 667 10 090 1 168 756 1 510 805 1 191 199 78,8 319 606  
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 349 360 3 330 385 690 498 566 392 232 78,7 106 334  
   1.3. Töötuskindlustus 800 8 469 81 9 350 12 086 9 506 78,6 2 581  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 9 600 9 600 12 672 116 547 919,7 -103 875  
2. Koolitus ja lähetused 0 30 108 0 30 108 39 744 6 474 16,3 33 269  
3. Kantselei- ja majanduskulud 192 182 42 800 -34 016 200 966 203 777 78 004 38,3 125 774  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 30 000 0 30 000 39 601 188 311 475,5 -148 709  
5. IT kulud 0 30 953 0 30 953 40 859 13 086 32,0 27 773  
5.1. IT kulud 0 28 453 0 28 453 37 559 13 086 34,8 24 473  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 500 0 2 500 3 300 0 0,0 3 300  
6. Transpordikulud 0 4 000 0 4 000 5 280 519 9,8 4 761  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 9 000 0 9 000 11 880 15 294 128,7 -3 414  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 23 338 0 23 338 30 807 17 366 56,4 13 441  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 15 477 0,0 -15 477  
9.2. Muud tegevuskulud 0 23 338 0 23 338 30 807 1 889 6,1 28 918  
10. Ruumide kulud 0 134 519 0 134 519 177 570 122 532 69,0 55 038  
10.1. Ruumide kulud 0 7 000 0 7 000 9 240 476 5,1 8 765  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 127 519 0 127 519 168 330 122 056 72,5 46 274  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 25 658 0 25 658 33 870 61 734 182,3 -27 864  
Tegevuskulud kokku 325 982 1 746 872 -10 916 2 061 938 2 617 519 2 212 804 84,5 404 716  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Sihtstipendiumid ja toetused 516 720 2 906 005 0 3 422 725 3 043 886 1 718 984 56,5 1 324 902  
Üliõpilaste vastuvõtukulud -1 960 13 000 0 11 040 11 040 9 384 85,0 1 656  
Akadeemiline test 18 646 10 000 13 000 41 646 41 646 3 133 7,5 38 513  
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid 23 014 64 136 0 87 150 87 150 46 624 53,5 40 526  
Kulud kokku 882 402 4 740 013 2 084 5 624 499 5 801 241 3 990 928 68,8 1 810 313