5.4. Üliõpilaskonna büroo
Töötajaid : 5 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 2  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 4 000 0 4 000 40 1,0 40 22 55,0
4.    Tulud üldfondist 19 127 146 255 13 300 159 555 159 555 100,0 178 682 158 661 88,8
Tulud kokku 19 127 150 255 13 300 163 555 159 595 97,6 178 722 158 683 88,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 26 760 88 557 0 115 317 113 172 101 678 89,8 11 495  
   1.1. Palgakulud 20 000 66 186 0 86 186 84 583 75 490 89,2 9 094  
   1.2. Sotsiaalmaksud 6 600 21 841 0 28 441 27 912 25 585 91,7 2 327  
   1.3. Töötuskindlustus 160 529 0 689 677 603 89,1 74  
2. Koolitus ja lähetused 0 4 500 0 4 500 4 391 555 12,6 3 836  
3. Kantselei- ja majanduskulud -7 633 40 780 13 300 46 447 45 138 23 226 51,5 21 912  
5. IT kulud 0 500 0 500 488 2 220 455,1 -1 732  
5.1. IT kulud 0 500 0 500 488 2 220 455,1 -1 732  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
6. Transpordikulud 0 500 0 500 488 0 0,0 488  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 500 0 1 500 1 464 7 690 525,4 -6 227  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 2 927 9 406 321,3 -6 479  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 3 000 0 3 000 2 927 0 0,0 2 927  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 9 406 0,0 -9 406  
10. Ruumide kulud 0 10 438 0 10 438 10 186 13 908 136,5 -3 722  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 4 046 0,0 -4 046  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 10 438 0 10 438 10 186 9 862 96,8 324  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 480 0 480 468 0 0,0 468  
Kulud kokku 19 127 150 255 13 300 182 682 178 722 158 683 88,8 20 039