3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid : 52 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 45,4  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1.  Tegevustoetus 442 203 993 783 13 025 1 006 808 1 006 808 100,0 1 449 010 1 216 247 83,9
    1.2. Tasuline tasemeõpe 0 150 000 0 150 000 192 682 128,5 192 682 192 682 100,0
1.3. Täiendusõpe 7 859 150 000 0 150 000 160 646 107,1 168 505 123 674 73,4
    1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 17 489 90 000 0 90 000 393 016 436,7 410 504 307 311 74,9
1.5.2. Välistoetused 15 892 5 000 0 5 000 13 841 276,8 29 733 4 635 15,6
1.5.3. Tõukefondid 0 500 0 500 11 718 2343,7 11 718 18 181 155,2
Kokku tulud õppetegevusest 483 442 1 389 283 13 025 1 402 308 1 778 710 126,8 2 262 152 1 862 728 82,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 5 850 6 905 0 6 905 6 905 100,0 12 755 9 876 77,4
    2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 4 897 8 000 0 8 000 5 100 63,8 9 997 3 715 37,2
2.4.2. Välistoetused -8 895 70 000 0 70 000 76 801 109,7 67 905 69 262 102,0
    2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 6 827 50 000 0 50 000 46 675 93,4 53 502 45 181 84,4
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 8 679 134 905 0 134 905 135 481 100,4 144 160 128 034 88,8
3.    Muud tulud 8 546 8 000 0 8 000 13 602 170,0 22 149 7 671 34,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -3 214 0 -3 214 -2 288 71,2 -2 288 -2 288 100,0
6.   Kolledži arengufond 51 137 12 854 0 12 854 15 440 120,1 66 576 8 946 0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi 0 -12 854 0 -12 854 -15 440 120,1 -15 440 -15 440 100,0
Tegevustulud kokku 551 804 1 528 974 13 025 1 541 999 1 925 505 124,9 2 477 309 1 989 652 80,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 071 105 11 500 1 082 605 1 351 857 1 340 772 99,2 11 085  
   1.1. Palgakulud 0 800 527 8 595 809 122 1 010 357 999 277 98,9 11 079  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 264 174 2 836 267 010 333 418 329 948 99,0 3 470  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 404 69 6 473 8 083 7 947 98,3 136  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 3 600 *** -3 600  
2. Koolitus ja lähetused 0 15 000 0 15 000 18 731 16 709 89,2 2 021  
3. Kantselei- ja majanduskulud 551 804 95 000 1 525 648 329 672 336 173 084 25,7 499 251  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 125 000 0 125 000 156 088 162 869 104,3 -6 781  
5. IT kulud 0 7 000 0 7 000 8 741 43 203 494,3 -34 462  
5.1. IT kulud 0 7 000 0 7 000 8 741 43 027 492,2 -34 286  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 176 *** -176  
6. Transpordikulud 0 22 000 0 22 000 27 472 19 763 71,9 7 709  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 30 000 0 30 000 37 461 23 204 61,9 14 258  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 21 479 *** -21 479  
9. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 746 2 632 70,3 1 114  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -1 259 *** 1 259  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 746 3 891 103,9 -145  
10. Ruumide kulud 0 101 296 0 101 296 126 489 113 941 90,1 12 548  
10.1. Ruumide kulud   100 000 0 100 000 124 871 112 575 90,2 12 296  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)   1 296 0 1 296 1 618 1 366 84,4 252  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 59 573 0 59 573 74 389 71 996 96,8 2 393  
Tegevuskulud kokku 551 804 1 528 974 13 025 2 093 803 2 477 309 1 989 652 80,3 487 657