3.2.5. Sotsiaalteaduste valdkond
PH - Psühholoogia instituut
Töötajaid : 53 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 34,425  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
  1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 11 095 679 237 11 000 690 237 690 237 100,0 701 332 682 494 97,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 19 642 50,0 19 642 19 642 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 50 000 0 50 000 87 112 174,2 87 112 87 112 100,0
1.3. Täiendusõpe 38 069 150 000 0 150 000 354 677 236,5 392 746 318 275 81,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 181 044 0 0 0 44 000 *** 225 045 31 706 14,1
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 15 900 *** 15 900 5 300 33,3
1.5.3. Tõukefondid -23 517 42 000 0 42 000 172 300 410,2 148 783 369 542 248,4
Kokku tulud õppetegevusest 206 690 960 520 11 000 971 520 1 383 868 142,4 1 590 559 1 514 071 95,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 26 491 150 179 56 840 207 019 207 019 100,0 233 510 173 994 74,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 63 803 460 000 0 460 000 508 500 110,5 572 303 450 337 78,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 92 843 *** 92 843 4 574 4,9
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 30 208 *** 30 208 15 457 51,2
2.4.3. Tõukefondid 1 522 97 000 0 97 000 99 281 102,4 100 802 100 941 100,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 9 476 70 000 0 70 000 81 224 116,0 90 700 140 845 155,3
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 101 292 777 179 56 840 834 019 1 019 075 122,2 1 120 367 886 147 79,1
3.   Muud tulud 10 465 1 000 0 1 000 500 50,0 10 965 100 0,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -12 127 0 -12 127 -17 053 140,6 -17 053 -17 053 100,0
6.   Instituudi arengufondid 71 109 48 510 0 48 510 79 173 163,2 150 282 25 609 17,0
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -48 510 0 -48 510 -79 173 163,2 -79 173 -79 173 100,0
Tegevustulud kokku 389 556 1 726 572 67 840 1 794 412 2 386 390 133,0 2 775 947 2 329 700 83,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 133 500 1 283 599 21 000 1 438 099 1 868 488 1 741 627 93,2 126 861  
   1.1. Palgakulud 100 000 819 635 15 695 935 330 1 210 906 1 156 754 95,5 54 151  
   1.2. Sotsiaalmaksud 32 500 270 479 5 179 308 159 399 099 378 538 94,8 20 561  
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 6 557 126 7 683 9 887 9 154 92,6 733  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 60 000 0 60 000 79 794 87 620 109,8 -7 826  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 126 928 0 126 928 168 802 109 560 64,9 59 242  
2. Koolitus ja lähetused 0 30 000 0 30 000 39 897 42 115 105,6 -2 218  
3. Kantselei- ja majanduskulud 196 056 50 000 46 840 292 896 324 844 91 697 28,2 233 147  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 60 000 0 60 000 79 794 128 457 161,0 -48 663  
5. IT kulud 0 15 000 0 15 000 19 949 25 306 126,9 -5 357  
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 19 949 24 763 124,1 -4 814  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 543 *** -543  
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 6 650 2 727 41,0 3 922  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 25 000 0 35 000 43 248 60 963 141,0 -17 716  
8. Investeeringud põhivarasse 50 000 50 000 0 100 000 116 495 3 738 3,2 112 758  
9. Muud tegevuskulud 0 7 000 0 7 000 9 309 6 707 72,0 2 603  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 2 000 0 2 000 2 660 -1 107 -41,6 3 766  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 6 650 7 813 117,5 -1 164  
10. Ruumide kulud 0 115 345 0 115 345 153 397 85 504 55,7 67 893  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 330 306 23,0 1 024  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 114 345 0 114 345 152 067 85 199 56,0 66 869  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 85 628 0 85 628 113 877 140 860 123,7 -26 983  
Tegevuskulud kokku 389 556 1 726 572 67 840 2 183 968 2 775 947 2 329 700 83,9 446 246