5.9. Personaliosakond
Töötajaid : 22 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 20,70  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 0 0 55 000 55 000 55 000 100,0 55 000 390 0,7
1.3. Täiendusõpe  4 670 2 000   2 000 2 041 102,0 6 710 245 3,6
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -35 092 0 0 0 41 657 *** 6 565 6 565 100,0
3.    Muud tulud 0 0 0 0 1 090 *** 1 090 1 090 100,0
4.    Tulud üldfondist 128 125 909 062 67 000 976 062 976 062 100,0 1 104 187 968 444 87,7
Tulud kokku 97 703 911 062 122 000 1 033 062 1 075 850 104,1 1 173 552 976 734 83,2
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 669 055 0 669 055 701 547 685 954 97,8 15 592  
   1.1. Palgakulud 0 500 041 0 500 041 524 325 513 106 97,9 11 219  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 165 014 0 165 014 173 027 168 757 97,5 4 270  
   1.3. Töötuskindlustus 0 4 000 0 4 000 4 195 4 091 97,5 103  
2. Koolitus ja lähetused 0 11 760 0 11 760 12 331 10 931 88,6 1 400  
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 919 35 000 122 000 159 919 167 543 66 851 39,9 100 692  
5. IT kulud 0 8 000 0 8 000 8 389 4 101 48,9 4 288  
5.1. IT kulud 0 8 000 0 8 000 8 389 4 050 48,3 4 338  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 50 0,0 -50  
6. Transpordikulud 0 500 0 500 524 15 2,9 509  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 676 0 1 676 1 757 6 734 383,2 -4 977  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 049 1 468 140,0 -420  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 603 *** -603  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 049 865 82,5 184  
10. Ruumide kulud 0 31 831 0 31 831 33 377 29 123 87,3 4 254  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 049 347 33,1 702  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 30 831 0 30 831 32 329 28 776 89,0 3 553  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 240 0 240 252 6 782 2695,0 -6 530  
Tegevuskulud kokku 2 919 759 062 122 000 883 981 926 768 811 959 87,6 114 809  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Kesksed koolitusprogrammid 50 677 120 000 0 170 677 170 677 128 109 75,1 42 568  
Toetused 22 458 12 000 0 34 458 34 458 29 318 85,1 5 140  
Personaliotsing 6 597 10 000 0 16 597 16 597 2 724 16,4 13 873  
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 15 052 10 000 0 25 052 25 052 4 624 18,5 20 428  
Kulud kokku 97 703 911 062 122 000 1 130 765 1 173 552 976 734 83,2 196 818