2. Rektoraat
Töötajaid : 6 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 6,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus -27 909 817 000 -625 648 191 352 191 352 100,0 163 443 88 327 54,0
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud 0 0 0 0 -9 821 *** -9 821 0 0,0
2.2. Baasfinantseerimine  150 792 3 846 709 -3 580 256 266 453 266 453 100,0 417 245 0 0,0
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 5 728 0 0 0 0 *** 5 728 0 0,0
4.   Tulud üldfondist 1 403 959 3 215 465 -791 004 2 424 461 2 424 461 100,0 3 828 420 2 633 422 68,8
Üldfondi ülelaekumine       0 1 800 517 *** 1 800 517   0,0
Tulud kokku 1 532 569 7 879 174 -4 996 908 2 882 266 4 672 962 162,1 6 205 532 2 721 750 43,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 794 200 0 794 200 794 200 767 989 96,7 26 211  
   1.1. Palgakulud 0 593 572 0 593 572 593 572 574 618 96,8 18 954  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 195 879 0 195 879 195 879 189 624 96,8 6 255  
   1.3. Töötuskindlustus 0 4 749 0 4 749 4 749 3 747 78,9 1 001  
2. Koolitus ja lähetused 0 24 000 0 24 000 24 000 3 274 13,6 20 726  
3. Kantselei- ja majanduskulud 90 059 24 000 0 114 059 114 059 52 825 46,3 61 234  
5. IT kulud 0 6 000 0 6 000 6 000 5 359 89,3 641  
5.1. IT kulud 0 6 000 0 6 000 6 000 5 359 89,3 641  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 000 123 12,3 877  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 15 000 0 15 000 15 000 8 909 59,4 6 091  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 8 000 5 000 114 000 127 000 127 000 61 125 48,1 65 875  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 114 000 114 000 114 000 47 875 42,0 66 125  
9.2. Muud tegevuskulud 8 000 5 000 0 13 000 13 000 13 250 101,9 -250  
10. Ruumide kulud 800 0 0 800 800 814 101,7 -14  
10.1. Ruumide kulud 800 0 0 800 800 814 101,7 -14  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Kulud kokku 98 859 869 200 114 000 1 082 059 1 082 059 900 420 83,2 181 639  
Reservid ja arendusfondid  
Rektori reservfond 1 068 617 500 000 -674 904 893 713 2 694 230 153 245 5,7 2 540 985  
Teadusprorektori reservfond -4 545 50 000 0 45 455 45 455 1 798 4,0 43 657  
Arendusprorektori reservfond 49 421 50 000 -18 700 80 721 80 721 19 923 24,7 60 798  
Õppeprorektori reservfond 54 870 50 000 -13 500 91 370 91 370 56 318 61,6 35 052  
Kantsleri reservfond 16 971 50 000 0 66 971 66 971 49 185 73,4 17 786  
Akadeemilise sekretäri reservfond 6 852 30 000 0 36 852 36 852 6 690 18,2 30 162  
Üliõpilasmaja liikmemaks 0 280 000 0 280 000 280 000 280 000 100,0 0  
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks 0 1 101 000 0 1 101 000 1 101 000 1 101 000 100,0 0  
Muud liikmemaksud 3 468 155 265 0 158 733 158 733 151 164 95,2 7 569  
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine 3 953 80 000 -83 900 53 53 0 0,0 53  
Rahvusülikooli 100. juubel 125 976 0 0 125 976 125 976 2 007 1,6 123 969  
Arengufond ja tulemustasufond 108 128 4 663 709 -4 319 904 451 933 451 933 0 0,0 451 933  
Doktoritööde kaitsmiskulud 0 0 0 0 -9 821 0 0,0 -9 821  
Kulud kokku 1 532 569 7 879 174 -4 996 908 4 414 835 6 205 532 2 721 750 43,9 3 483 782