5.13. Rahandusosakond
Töötajaid : 36 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 35,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.   Muud tulud                  
3.1.    Muud tulud 0 85 000 0 85 000 86 331 101,6 86 331 86 331 100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid) 0 3 000 0 3 000 1 729 57,6 1 729 1 729 100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine 20 497 19 866 0 19 866 19 866 100,0 40 363 30 035 74,4
Kokku muud tulud 20 497 107 866 0 107 866 107 926 100,1 128 422 118 095 92,0
4.    Tulud üldfondist 95 844 997 556 0 997 556 997 556 100,0 1 093 400 1 056 212 96,6
Tulud kokku 116 341 1 105 422 0 1 105 422 1 105 482 100,0 1 221 822 1 174 307 96,1
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 66 900 944 879 0 1 011 779 1 011 832 999 989 98,8 11 844  
   1.1. Palgakulud 50 000 706 188 0 756 188 756 227 748 004 98,9 8 223  
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 233 042 0 249 542 249 555 246 020 98,6 3 535  
   1.3. Töötuskindlustus 400 5 650 0 6 050 6 050 5 964 98,6 86  
2. Koolitus ja lähetused 0 6 000 0 6 000 6 000 1 978 33,0 4 023  
3. Kantselei- ja majanduskulud 15 411 40 000 0 55 411 55 413 51 970 93,8 3 444  
5. IT kulud 9 000 7 000 0 16 000 16 000 14 447 90,3 1 553  
5.1. IT kulud 9 000 6 000 0 15 000 15 000 14 447 96,3 553  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 1 000 0 0,0 1 000  
6. Transpordikulud 0 500 0 500 500 126 25,2 374  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 12 000 0 14 000 14 001 7 364 52,6 6 637  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 600 0 600 600 341 56,8 259  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 600 0 600 600 341 56,8 259  
10. Ruumide kulud 1 500 49 377 0 50 877 50 879 50 276 98,8 603  
10.1. Ruumide kulud 1 500 2 000 0 3 500 3 500 3 433 98,1 67  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 47 377 0 47 377 47 379 46 843 98,9 536  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 7 200 0 7 200 7 200 3 184 44,2 4 016  
Tegevuskulud kokku 94 811 1 067 556 0 1 162 367 1 162 426 1 129 674 97,2 32 752  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Õppelaenude kustutamine 20 497 19 866 0 40 363 40 363 30 035 74,4 10 328  
Auditeerimiskulud 1 033 18 000 0 19 033 19 033 14 597 76,7 4 436  
Kulud kokku 116 341 1 105 422 0 1 221 763 1 221 822 1 174 307 96,1 47 516