4.1. Raamatukogu
Töötajaid : 113 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 99,45  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.4. Täiendusõpe 25 716 60 000 0 60 000 51 074 85,1 76 790 435 0,6
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 5 576 0 0 0 0 *** 5 576 5 576 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 17 497 61 040 1 680 62 720 62 720 100,0 80 217 17 898 22,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 382 748 950 000 0 950 000 1 192 108 125,5 1 574 856 922 513 58,6
2.4.2. Välistoetused 121 315 146 000 0 146 000 43 422 29,7 164 737 78 548 47,7
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 88 389 *** 88 389 93 882 106,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 27 099 85 000 0 85 000 15 986 18,8 43 085 43 085 100,0
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 554 235 1 242 040 1 680 1 243 720 1 402 625 112,8 1 956 860 1 161 502 59,4
3.    Muud tulud                  
3.1. Üüritulud 0 58 000 0 58 000 36 455 62,9 36 455 36 455 100,0
3.2. Muud tulud 11 566 79 017 0 79 017 96 764 122,5 108 330 89 367 82,5
3.3. Konverentsid 6 497 5 000 0 5 000 0 0,0 6 497 -100 -1,5
3.4. Toetused 15 676   0 0 0 *** 15 676 15 676 100,0
Kokku muud tulud 33 739 142 017 0 142 017 133 219 93,8 166 958 141 398 84,7
4.    Tulud üldfondist 228 880 3 021 492 0 3 021 492 3 021 492 100,0 3 250 372 3 154 916 97,1
        Asutuse arengufond 7 508 0 0 0 11 437 *** 18 945 6 413 33,9
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -11 437 *** -11 437 -11 437 100,0
Tegevustulud kokku 850 078 4 465 549 1 680 4 467 229 4 608 410 103,2 5 458 488 4 453 228 81,6
    
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 133 800 2 087 432 0 2 221 232 2 287 732 1 987 630 86,9 300 102  
   1.1. Palgakulud 100 000 1 560 114 0 1 660 114 1 709 815 1 486 052 86,9 223 763  
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 514 837 0 547 837 564 239 489 776 86,8 74 462  
   1.3. Töötuskindlustus 800 12 481 0 13 281 13 679 11 801 86,3 1 877  
2. Koolitus ja lähetused 0 30 000 0 30 000 30 956 5 222 16,9 25 733  
3. Kantselei- ja majanduskulud 326 884 100 000 1 680 428 564 431 804 104 944 24,3 326 859  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 3 000 0 3 000 3 096 1 132 36,6 1 964  
5. IT kulud 0 60 000 0 60 000 61 911 39 530 63,8 22 381  
5.1. IT kulud 0 35 000 0 35 000 36 115 17 038 47,2 19 077  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 25 000 0 25 000 25 796 22 492 87,2 3 304  
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 3 096 2 018 65,2 1 078  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 8 000 0 8 000 8 255 5 006 60,6 3 249  
8. Investeeringud põhivarasse 0 8 000 0 8 000 8 255 134 039 1623,8 -125 784  
9. Muud tegevuskulud 0 50 000 0 50 000 51 593 61 692 119,6 -10 099  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 50 000 0 50 000 51 593 61 692 119,6 -10 099  
10. Ruumide kulud 0 982 695 0 982 695 1 014 001 1 035 775 102,1 -21 774  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 9 424 *** -9 424  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 982 695 0 982 695 1 014 001 1 026 351 101,2 -12 350  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 32 422 0 32 422 33 455 22 619 67,6 10 836  
Tegevuskulud kokku 460 684 3 364 549 1 680 3 826 913 3 934 152 3 399 607 86,4 534 545  
Üleülikoolilised tegevusprojektid                  
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 389 394 1 101 000 0 1 490 394 1 524 336 1 053 620 69,1 470 716  
Tegevuskulud kokku 850 078 4 465 549 1 680 5 317 307 5 458 488 4 453 228 81,6 1 005 261