3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid : 49 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 44,70
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 70 506 821 854 4 500 826 354 826 354 100,0 896 860 844 803 94,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 9 821 100,0 9 821 9 821 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 4 000 0 4 000 11 313 282,8 11 313 11 313 100,0
1.3. Täiendusõpe 465 25 000 0 25 000 21 903 87,6 22 368 21 903 97,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 95 257 33 277 0 33 277 -54 624 -164,1 40 633 5 939 14,6
1.5.2. Välistoetused 26 786 42 237 0 42 237 23 710 56,1 50 496 14 173 28,1
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 193 013 936 189 4 500 940 689 838 476 89,1 1 031 489 907 950 88,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 54 557 64 847 34 853 99 700 99 700 100,0 154 257 151 003 97,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 16 378 0 0 0 0 *** 16 378 16 378 100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -128 511 684 904 0 684 904 515 979 75,3 387 469 434 972 112,3
2.4.2. Välistoetused 8 000 0 0 0 0 *** 8 000 6 795 84,9
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -49 576 749 751 34 853 784 604 615 679 78,5 566 104 609 148 107,6
3.   Muud tulud 9 682 18 000 0 18 000 14 680 81,6 24 362 18 450 75,7
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -23 353 0 -23 353 -15 772 67,5 -15 772 -15 772 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 -20 136 0 -20 136 -14 086 70,0 -14 086 -14 086 100,0
      Instituudi arengufondid 9 806 20 136 0 20 136 14 086 70,0 23 892 11 787 49,3
Tegevustulud kokku 162 926 1 680 587 39 353 1 719 940 1 453 064 84,5 1 615 990 1 517 478 93,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 37 330 1 095 554 39 353 1 172 238 996 138 1 307 815 131,3 -311 677  
   1.1. Palgakulud 27 900 818 800 29 412 876 112 744 498 977 291 131,3 -232 793  
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 207 270 204 9 706 289 117 245 684 322 116 131,1 -76 432  
   1.3. Töötuskindlustus 223 6 550 235 7 009 5 956 7 809 131,1 -1 853  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 600 0,0 -600  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 16 567 0 16 567 13 996 6 442 46,0 7 554  
3. Kantselei- ja majanduskulud 125 596 511 054 0 636 649 557 351 81 701 14,7 475 650  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 000 0 10 000 8 448 47 920 567,2 -39 472  
5. IT kulud 0 900 0 900 760 6 421 844,4 -5 660  
5.1. IT kulud 0 900 0 900 760 5 778 759,9 -5 017  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 643 *** -643  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 2 945 0,0 -2 945  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 500 0 1 500 1 267 12 714 1003,3 -11 447  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 10 608 0,0 -10 608  
9. Muud tegevuskulud 0 200 0 200 169 3 263 1931,0 -3 094  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 1 430 0,0 -1 430  
9.2. Muud tegevuskulud 0 200 0 200 169 1 833 1084,9 -1 664  
10. Ruumide kulud 0 900 0 900 760 2 719 357,6 -1 959  
10.1. Ruumide kulud 0 900 0 900 760 2 719 357,6 -1 959  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 43 913 0 43 913 37 099 34 930 94,2 2 169  
Tegevuskulud kokku 162 926 1 680 587 39 353 1 882 866 1 615 990 1 517 478 93,9 98 512