3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid : 29 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 19,05
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 100 559 619 929 6 000 625 929 625 929 100,0 726 488 754 730 103,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 642 0 19 642 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 3 328 *** 3 328 3 328 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 1 800 *** 1 800 1 800 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 14 560 0 14 560 14 000 96,2 14 000 14 000 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused   0              
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 9 42 934 0 42 934 68 062 158,5 68 071 18 777 27,6
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 100 568 697 065 6 000 703 065 713 119 101,4 813 687 792 635 97,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 327 11 577 -1 742 9 835 9 835 100,0 10 162 5 106 50,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 51 365 *** 51 365 12 705 24,7
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 327 11 577 -1 742 9 835 61 200 622,3 61 528 17 812 28,9
3.   Muud tulud 56 1 000 0 1 000 400 40,0 456 60 13,2
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -1 318 0 -1 318 -2 185 165,8 -2 185 -2 185 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -3 560 *** -3 560 -3 560 100,0
      Instituudi arengufondid 20 889 0 0 0 3 560 *** 24 449 148 0,6
Tegevustulud kokku 121 841 708 324 4 258 712 582 772 534 108,4 894 375 804 910 90,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 30 160 522 046 4 000 556 206 600 464 630 466 105,0 -30 002  
   1.1. Palgakulud 20 000 387 000 2 990 409 990 442 801 471 213 106,4 -28 412  
   1.2. Sotsiaalmaksud 6 600 127 710 987 135 297 146 124 155 506 106,4 -9 382  
   1.3. Töötuskindlustus 160 3 096 24 3 280 3 542 3 746 105,8 -204  
   1.4. Sihtstipendiumid 3 400 4 240 0 7 640 7 997 0 0,0 7 997  
2. Koolitus ja lähetused 8 500 26 067 0 34 567 36 760 11 150 30,3 25 610  
3. Kantselei- ja majanduskulud 35 681 52 345 258 88 284 92 710 53 085 57,3 39 625  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 5 000 22 500 0 27 500 29 393 34 356 116,9 -4 963  
5. IT kulud 7 500 3 800 0 11 300 11 620 11 186 96,3 433  
5.1. IT kulud 7 500 3 800 0 11 300 11 620 11 186 96,3 433  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
6. Transpordikulud 1 000 2 000 0 3 000 3 168 7 032 221,9 -3 864  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 000 0 3 000 3 252 1 471 45,2 1 781  
8. Investeeringud põhivarasse 34 000 70 081 0 104 081 109 977 33 615 30,6 76 362  
9. Muud tegevuskulud 0 1 700 0 1 700 1 843 8 582 465,6 -6 739  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 7 696 0,0 -7 696  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 700 0 1 700 1 843 886 48,1 957  
10. Ruumide kulud 0 500 0 500 542 6 918 1276,2 -6 376  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 542 6 918 1276,2 -6 376  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 4 285 0 4 285 4 645 7 049 151,7 -2 404  
Tegevuskulud kokku 121 841 708 324 4 258 834 423 894 375 804 910 90,0 89 465