3.1.2. Sotsiaalteaduste valdkond
 
Töötajaid : 605 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 485,46
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 3 507 021 10 573 763 774 536 11 348 299 11 348 299 100,0 14 855 320 10 759 608 72,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 255 341 0 255 341 176 774 69,2 176 774 176 774 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 307 360 34 040 1 341 400 1 998 387 149,0 1 998 387 1 998 387 100,0
1.3. Täiendusõpe 147 657 1 212 995 25 000 1 237 995 1 869 577 151,0 2 017 234 1 627 927 80,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 515 845 815 750 51 850 867 600 1 573 177 181,3 2 089 022 1 264 353 60,5
1.5.2. Välistoetused 506 271 255 300 11 917 267 217 455 005 170,3 961 276 399 961 41,6
1.5.3. Tõukefondid -512 610 1 771 278 0 1 771 278 1 792 557 101,2 1 279 947 1 853 382 144,8
Kokku tulud õppetegevusest 4 164 184 16 191 787 897 343 17 089 130 19 213 776 112,4 23 377 960 18 080 392 77,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 1 295 0 0 0 0 *** 1 295 1 295 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 712 940 1 282 755 542 385 1 825 140 1 825 140 100,0 2 538 080 1 705 220 67,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 462 045 1 721 315 269 745 1 991 060 2 110 052 106,0 2 572 097 2 003 965 77,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 122 614 377 240 30 000 407 240 1 271 116 312,1 1 393 730 526 429 37,8
2.4.2. Välistoetused 1 772 029 1 916 505 -54 500 1 862 005 2 017 896 108,4 3 789 925 1 799 080 47,5
2.4.3. Tõukefondid -79 175 272 700 0 272 700 338 450 124,1 259 275 294 488 113,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 538 534 2 029 020 0 2 029 020 1 858 709 91,6 2 397 243 2 228 000 92,9
2.5.2. Välislepingud 54 753 24 000 0 24 000 37 482 156,2 92 235 46 085 50,0
Kokku tulud teadustegevusest 3 585 034 7 623 535 787 630 8 411 165 9 458 846 112,5 13 043 880 8 604 561 66,0
3.   Muud tulud 224 453 155 200 800 156 000 188 671 120,9 413 124 71 050 17,2
6.   Valdkonna arengufond 255 452 0 127 504 127 504 129 424 101,5 384 876 32 634 8,5
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -127 504 -127 504 -135 931 106,6 -135 931 -135 931 100,0
6.   Instituutide arengufondid 732 128 0 486 690 486 690 595 670 122,4 1 327 798 353 233 26,6
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -486 690 -486 690 -595 670 122,4 -595 670 -595 670 100,0
Tegevustulud kokku 8 961 251 23 970 521 1 685 774 25 656 295 28 854 787 112,5 37 816 037 26 410 269 69,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 1 079 100 17 984 672 1 800 936 20 864 708 26 961 183 20 155 252 74,8 6 805 931  
1.1. Palgakulud 800 000 12 158 991 1 395 148 14 354 140 18 535 504 13 770 524 74,3 4 764 979  
1.2. Sotsiaalmaksud 262 500 4 012 467 460 399 4 735 366 6 115 216 4 451 824 72,8 1 663 392  
1.3. Töötuskindlustus 6 600 97 272 11 161 115 033 148 484 107 700 72,5 40 784  
1.4. Sihtstipendiumid 10 000 912 062 -65 773 856 289 1 111 303 1 096 234 98,6 15 069  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 803 880 0 803 880 1 050 677 728 970 69,4 321 707  
2. Koolitus ja lähetused 0 423 689 84 311 508 000 706 064 236 816 33,5 469 249  
3. Kantselei- ja majanduskulud 7 750 651 1 531 000 -167 045 9 114 606 4 893 885 1 887 596 38,6 3 006 289  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 21 000 491 000 -71 000 441 000 532 701 656 577 123,3 -123 876  
5. IT kulud 5 000 224 500 124 500 354 000 459 121 418 522 91,2 40 599  
5.1. IT kulud 5 000 204 000 125 000 334 000 437 810 397 182 90,7 40 628  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 20 500 -500 20 000 21 311 21 340 100,1 -29  
6. Transpordikulud 0 47 000 45 500 92 500 113 733 59 873 52,6 53 859  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 12 000 300 000 75 000 387 000 506 164 263 533 52,1 242 630  
8. Investeeringud põhivarasse 90 000 275 000 -200 000 165 000 185 208 25 217 13,6 159 992  
9. Muud tegevuskulud 3 500 57 500 27 300 88 300 122 910 49 132 40,0 73 778  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 2 000 20 000 20 800 42 800 49 987 -949 -1,9 50 936  
9.2. Muud tegevuskulud 1 500 37 500 6 500 45 500 72 924 50 082 68,7 22 842  
10. Ruumide kulud 0 1 550 606 -63 000 1 487 606 1 827 307 1 360 049 74,4 467 259  
10.1. Ruumide kulud 0 412 000 -63 000 349 000 404 361 327 508 81,0 76 853  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 138 606 0 1 138 606 1 422 946 1 032 541 72,6 390 406  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 085 554 29 272 1 114 826 1 507 760 1 297 702 86,1 210 058  
Tegevuskulud kokku 8 961 251 23 970 521 1 685 774 34 617 546 37 816 037 26 410 269 69,8 11 405 768