3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid : 32 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 32,00
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 387 668 789 424 28 411 817 835 817 835 100,0 1 205 503 807 886 67,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 1 900 *** 1 900 1 900 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -31 309 108 000 0 108 000 110 672 102,5 79 363 108 814 137,1
Kokku tulud õppetegevusest 356 359 897 424 28 411 925 835 930 407 100,5 1 286 766 918 600 71,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 135 365 0 293 109 293 109 293 109 100,0 428 474 211 952 49,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 200 700 *** 200 700 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 51 119 0 0 0 0 *** 51 119 819 1,6
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 186 484 0 293 109 293 109 493 809 168,5 680 293 212 771 31,3
3.   Muud tulud 79 0 0 0 0 *** 79 65 83,0
6.   Valdkonna arengufond 255 452 127 504 0 127 504 129 424 101,5 384 876 32 634 8,5
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 -5 832 0 -5 832 -7 598 130,3 -7 598 -7 598 100,0
Tegevustulud kokku 798 374 1 019 096 321 520 1 340 617 1 546 043 115,3 2 344 417 1 156 472 49,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 133 800 873 593 463 722 1 471 115 1 676 035 1 020 080 60,9 655 954  
1.1. Palgakulud 100 000 397 304 345 333 842 637 956 433 506 216 52,9 450 217  
1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 131 110 113 960 278 070 315 623 165 554 52,5 150 069  
1.3. Töötuskindlustus 800 3 178 2 763 6 741 7 651 4 013 52,5 3 638  
1.4. Sihtstipendiumid 0 342 000 1 667 343 667 396 328 344 298 86,9 52 030  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 15 000 0 15 000 17 298 12 809 74,0 4 489  
3. Kantselei- ja majanduskulud 641 574 45 000 -142 202 544 372 529 477 59 103 11,2 470 374  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 15 000 5 000 0 20 000 20 766 2 691 13,0 18 076  
5. IT kulud 5 000 5 000 0 10 000 10 766 9 377 87,1 1 389  
5.1. IT kulud 5 000 5 000 0 10 000 10 766 10 745 99,8 22  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 -1 368 0,0 1 368  
6. Transpordikulud 0 2 000 0 2 000 2 306 992 43,0 1 314  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 25 000 0 27 000 30 831 22 133 71,8 8 697  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 1 000 17 000 0 18 000 20 605 -2 551 -12,4 23 156  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 15 000 0 15 000 17 298 -5 812 -33,6 23 111  
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 2 000 0 3 000 3 306 3 262 98,6 45  
10. Ruumide kulud 0 24 916 0 24 916 28 734 23 859 83,0 4 875  
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 306 1 607 69,7 699  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 22 916 0 22 916 26 427 22 252 84,2 4 176  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 6 588   6 588 7 597 7 978 105,0 -380  
Tegevuskulud kokku 798 374 1 019 097 321 520 2 138 991 2 344 417 1 156 472 49,3 1 187 945