3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TI - Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut
Töötajaid : 202 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 155,4  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 177 317 876 780 55 648 932 428 932 428 100,0 1 109 745 791 912 71,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 78 566 0 78 566 29 462 37,5 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 100 210 000 0 210 000 355 356 169,2 355 456 355 456 100,0
1.3. Täiendusõpe -201 5 000 0 5 000 5 563 111,3 5 362 1 449 27,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 94 643 20 000 0 20 000 1 048 5,2 95 691 19 065 19,9
1.5.2. Välistoetused -121 003 319 000 0 319 000 498 089 156,1 377 086 543 308 144,1
1.5.3. Tõukefondid -211 193 222 000 0 222 000 229 314 103,3 18 122 44 017 242,9
Kokku tulud õppetegevusest -60 338 1 731 346 55 648 1 786 994 2 051 262 114,8 1 990 924 1 784 670 89,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0   0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 441 534 1 194 472 140 110 1 334 582 1 334 582 100,0 1 776 116 1 310 017 73,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 304 650 2 540 125 0 2 540 125 2 277 330 89,7 2 581 980 2 088 912 80,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 2 482 191 1 460 000 0 1 460 000 583 960 40,0 3 066 150 2 170 582 70,8
2.4.2. Välistoetused 967 464 1 716 000 0 1 716 000 2 614 105 152,3 3 581 569 1 965 456 54,9
2.4.3. Tõukefondid -423 166 2 081 000 0 2 081 000 2 570 914 123,5 2 147 749 2 788 420 129,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -124 442 1 559 000 0 1 559 000 2 142 602 137,4 2 018 160 1 442 236 71,5
2.5.2. Välislepingud 18 605 60 000 0 60 000 188 013 313,4 206 618 232 965 112,8
Kokku tulud teadustegevusest 3 666 835 10 610 597 140 110 10 750 707 11 711 507 108,9 15 378 342 11 998 589 78,0
3.    Muud tulud 695 283 330 000 0 330 000 583 652 176,9 1 278 935 342 298 26,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -81 300 0 -81 300 -7 903 9,7 -7 903 -7 903 100,0
      Instituudi arengufond 856 669 352 492 0 352 492 838 987 238,0 1 695 656 609 703 36,0
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -352 492 0 -352 492 -838 987 238,0 -838 987 -838 987 100,0
Tulud kokku 5 158 450 12 590 643 195 758 12 786 401 14 338 519 112,1 19 496 968 13 888 370 71,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 368 000 8 305 941 195 758 8 869 699 9 901 704 7 682 423 77,6 2 219 281  
   1.1. Palgakulud 200 000 5 479 627 146 306 5 825 933 6 508 855 5 004 758 76,9 1 504 097  
   1.2. Sotsiaalmaksud 66 000 1 808 277 48 281 1 922 558 2 147 922 1 649 110 76,8 498 813  
   1.3. Töötuskindlustus 2 000 43 837 1 170 47 007 52 471 39 912 76,1 12 559  
   1.4. Sihtstipendiumid 100 000 580 000 0 680 000 750 405 663 264 88,4 87 141  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 394 200 0 394 200 442 051 325 380 73,6 116 671  
2. Koolitus ja lähetused 0 100 000 0 100 000 112 139 117 872 105,1 -5 733  
3. Kantselei- ja majanduskulud 4 588 450 2 200 000 0 6 788 450 7 055 503 2 778 495 39,4 4 277 008  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 30 000 0 30 000 33 642 4 201 12,5 29 441  
5. IT kulud 0 206 000 0 206 000 231 006 172 809 74,8 58 197  
5.1. IT kulud 0 200 000 0 200 000 224 278 171 453 76,4 52 825  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 6 000 0 6 000 6 728 1 356 20,2 5 372  
6. Transpordikulud 0 17 000 0 17 000 19 064 15 659 82,1 3 405  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 45 000 0 45 000 50 462 53 628 106,3 -3 165  
8. Investeeringud põhivarasse 200 000 500 000 0 700 000 760 694 1 484 639 195,2 -723 945  
9. Muud tegevuskulud 2 000 15 000 0 17 000 18 821 -6 315 -33,6 25 136  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 2 000 0 0 2 000 2 000 -26 513 -1325,7 28 513  
9.2. Muud tegevuskulud 0 15 000 0 15 000 16 821 20 199 120,1 -3 378  
10. Ruumide kulud 0 448 142 0 448 142 502 541 484 974 96,5 17 567  
10.1. Ruumide kulud 0 45 000 0 45 000 50 462 46 108 91,4 4 355  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 403 142 0 403 142 452 079 438 866 97,1 13 213  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 723 561 0 723 561 811 392 1 099 984 135,6 -288 592  
Tegevuskulud kokku 5 158 450 12 590 643 195 758 17 944 851 19 496 968 13 888 370 71,2 5 608 598