3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu Ülikooli Tartu observatoorium
Töötajaid : 95 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 74,1  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 92 864 153 641 10 445 164 086 164 086 100,0 256 950 186 871 72,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 642 0 19 642 17 678 90,0 17 678 17 678 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 5 000 0 5 000 4 635 92,7 4 635 4 635 100,0
1.3. Täiendusõpe -2 696 0 0 0 40 000 *** 37 304 40 000 107,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 90 168 178 283 10 445 188 728 226 399 120,0 316 567 249 183 78,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 17 795   0 0 0 *** 17 795 17 795 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 455 000 274 639 131 711 406 350 406 350 100,0 861 350 650 411 75,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 56 743 385 215 0 385 215 388 325 100,8 445 068 337 037 75,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 89 657 254 000 0 254 000 408 935 161,0 498 592 184 092 36,9
2.4.2. Välistoetused 468 511 546 000 0 546 000 642 113 117,6 1 110 624 727 221 65,5
2.4.3. Tõukefondid -9 168 636 000 0 636 000 468 877 73,7 459 709 832 809 181,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 21 818 200 000 0 200 000 450 755 225,4 472 573 520 345 110,1
2.5.2. Välislepingud -202 387 200 000 0 200 000 456 200 228,1 253 813 444 767 175,2
Kokku tulud teadustegevusest 897 969 2 495 854 131 711 2 627 565 3 221 555 122,6 4 119 523 3 714 476 90,2
3.    Muud tulud 48 550 55 000 0 55 000 24 086 43,8 72 636 28 718 39,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -21 460 0 -21 460 -482 2,2 -482 -482 100,0
      Instituudi arengufond 288 876 60 715 0 60 715 275 052 453,0 563 927 274 316 48,6
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -60 715 0 -60 715 -275 052 453,0 -275 052 -275 052 100,0
Tulud kokku 1 325 563 2 707 677 142 156 2 849 833 3 471 557 121,8 4 797 119 3 991 160 83,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 134 000 1 682 186 142 156 1 958 342 2 356 343 2 436 700 103,4 -80 357  
   1.1. Palgakulud 100 000 1 132 632 106 245 1 338 877 1 609 153 1 738 244 108,0 -129 092  
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 373 769 35 061 441 829 531 020 517 803 97,5 13 217  
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 9 061 850 10 911 13 073 12 553 96,0 520  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 80 000 0 80 000 97 453 95 500 98,0 1 953  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 86 724 0 86 724 105 644 72 600 68,7 33 044  
2. Koolitus ja lähetused 0 70 000 0 70 000 85 271 33 654 39,5 51 618  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 191 563 480 000 0 1 671 563 1 776 280 835 885 47,1 940 395  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 5 000 0 5 000 6 091 12 734 209,1 -6 643  
5. IT kulud 0 70 000 0 70 000 85 271 96 235 112,9 -10 964  
5.1. IT kulud 0 70 000 0 70 000 85 271 95 526 112,0 -10 254  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 709 *** -709  
6. Transpordikulud 0 13 000 0 13 000 15 836 18 897 119,3 -3 061  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 24 363 33 141 136,0 -8 778  
8. Investeeringud põhivarasse 0 120 000 0 120 000 146 179 155 336 106,3 -9 156  
9. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 654 5 387 147,4 -1 732  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 241 *** -241  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 654 5 146 140,8 -1 491  
10. Ruumide kulud 0 97 000 0 97 000 118 162 211 623 179,1 -93 461  
10.1. Ruumide kulud 0 95 000 0 95 000 115 725 207 204 179,0 -91 479  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 2 436 4 419 181,4 -1 983  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 147 491 0 147 491 179 668 151 567 84,4 28 100  
Tegevuskulud kokku 1 325 563 2 707 677 142 156 4 175 395 4 797 119 3 991 160 83,2 805 960