4.5. Tartu Ülikooli Teaduskool
Töötajaid : 11 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 9,85  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
    1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 4 738 0 0 0 0 *** 4 738 70 1,5
1.3. Täiendusõpe 0 28 000 0 28 000 31 113 111,1 31 113 31 113 100,0
    1.5. Õppetegevuse toetused                  
   1.5.1. Siseriiklikud toetused 3 313 702 000 0 702 000 914 076 130,2 917 389 823 584 89,8
   1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 8 050 730 000 0 730 000 945 189 129,5 953 240 854 768 89,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 0 0 65 000 65 000 65 000 100,0 65 000 8 458 13,0
2.4.2. Välistoetused 400 0 0 0 0 *** 400 0 0,0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 400 0 65 000 65 000 65 000 100 65 400 8 458 12,9
3.    Muud tulud 9 278 4 000 0 4 000 29 710 742,7 38 988 31 629 81,1
4.    Tulud üldfondist 125 284 91 324 0 91 324 91 324 100,0 216 608 123 309 56,9
        Asutuse arengufond 904 0 0 0 0 *** 904 0 0,0
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 143 917 825 324 65 000 890 324 1 131 223 127,1 1 275 140 1 018 163 79,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 422 844 0 422 844 521 335 649 087 124,5 -127 751  
1.1. Palgakulud 0 282 395 0 282 395 348 172 438 433 125,9 -90 261  
1.2. Sotsiaalmaksud 0 93 190 0 93 190 114 897 134 077 116,7 -19 181  
1.3. Töötuskindlustus 0 2 259 0 2 259 2 785 3 251 116,7 -465  
1.4. Sihtstipendiumid 0 45 000 0 45 000 55 482 73 326 132,2 -17 844  
2. Koolitus ja lähetused 0 25 000 0 25 000 30 823 7 288 23,6 23 535  
3. Kantselei- ja majanduskulud 140 917 140 000 65 000 345 917 426 489 117 265 27,5 309 224  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 129 000 0 129 000 159 047 136 207 85,6 22 840  
5. IT kulud 3 000 5 000 0 8 000 9 863 21 684 219,8 -11 820  
5.1. IT kulud 3 000 5 000 0 8 000 9 863 21 684 219,8 -11 820  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
6. Transpordikulud 0 32 000 0 32 000 39 454 20 062 50,8 19 392  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 43 000 0 43 000 53 016 35 753 67,4 17 263  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 9 863 6 302 63,9 3 561  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 3 000 0 3 000 3 699 0 0,0 3 699  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 6 165 6 302 102,2 -138  
10. Ruumide kulud 0 16 872 0 16 872 20 801 20 683 99,4 118  
10.1. Ruumide kulud 0 1 500 0 1 500 1 849 850 45,9 1 000  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 15 372 0 15 372 18 952 19 834 104,7 -882  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 3 608 0 3 608 4 448 3 833 86,2 615  
Tegevuskulud kokku 143 917 825 324 65 000 1 034 241 1 275 140 1 018 163 79,8 256 977