TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid : 435 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 405,98  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 45 882 0 18 763 18 763 18 763 100,0 64 645 10 035 15,5
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 28 383 152 000 0 152 000 106 309 69,9 134 692 103 753 77,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 2 239 231 2 003 465 0 2 003 465 1 690 896 84,4 3 930 127 1 439 535 36,6
1.5.2. Välistoetused 30 929 266 788 0 266 788 518 646 194,4 549 575 95 517 17,4
1.5.3. Tõukefondid -900 432 1 375 540 0 1 375 540 1 739 344 126,4 838 913 1 016 919 121,2
Kokku tulud õppetegevusest 1 443 993 3 797 793 18 763 3 816 556 4 073 958 106,7 5 517 951 2 665 759 48,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 100 373 0 850 245 850 245 850 245 100,0 950 618 537 058 56,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 25 789 0 0 0 3 724 *** 29 513 18 941 64,2
2.4.2. Välistoetused 1 415 7 500 0 7 500 180 000 2400,0 181 415 42 191 23,3
2.4.3. Tõukefondid -75 441 304 450 0 304 450 241 626 79,4 166 185 249 029 149,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud           ***      
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 59 018 70 000 0 70 000 78 984 112,8 138 002 71 602 51,9
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 111 155 381 950 850 245 1 232 195 1 354 579 109,9 1 465 733 918 821 62,7
3.    Muud tulud 52 254 10 778 269 0 10 778 269 10 629 481 98,6 10 681 735 10 464 683 98,0
4.    Tulud üldfondist 1 495 874 11 523 993 366 922 11 890 915 11 890 915 100,0 13 386 789 11 946 290 89,2
Tegevustulud kokku 3 103 276 26 482 005 1 235 930 27 717 935 27 948 933 100,8 31 052 209 25 995 553 83,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 361 350 10 989 783 249 222 11 600 355 12 238 678 10 984 856 89,8 1 253 822  
   1.1. Palgakulud 270 000 8 213 590 179 090 8 662 679 9 137 456 8 139 599 89,1 997 856  
   1.2. Sotsiaalmaksud 89 100 2 710 485 59 100 2 858 684 3 015 360 2 661 755 88,3 353 605  
   1.3. Töötuskindlustus 2 250 65 709 1 433 69 391 73 190 64 474 88,1 8 716  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 9 600 9 600 12 672 119 027 939,3 -106 355  
2. Koolitus ja lähetused 9 000 275 252 110 000 394 252 451 914 188 346 41,7 263 568  
3. Kantselei- ja majanduskulud 718 105 669 313 212 208 1 599 626 1 621 835 1 002 613 61,8 619 222  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 20 000 56 000 0 76 000 91 961 202 321 220,0 -110 360  
5. IT kulud 40 800 157 753 0 198 553 207 135 142 293 68,7 64 842  
5.1. IT kulud 38 600 113 253 0 151 853 162 379 110 952 68,3 51 427  
5.2. IT kulud (sisekäive) 2 200 44 500 0 46 700 44 756 31 341 70,0 13 415  
6. Transpordikulud 2 000 92 086 0 94 086 94 526 61 616 65,2 32 910  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 6 000 110 095 0 116 095 119 134 133 388 112,0 -14 254  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 44 500 310 116 190 500 545 116 579 593 458 768 79,2 120 825  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 8 778 0 8 778 12 163 4 239 34,9 7 924  
9.2. Muud tegevuskulud 44 500 301 338 190 500 536 338 567 430 454 529 80,1 112 901  
10. Ruumide kulud 5 000 939 591 0 944 591 960 779 861 216 89,6 99 563  
10.1. Ruumide kulud 5 000 74 985 0 79 985 85 527 86 385 101,0 -858  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 864 606 0 864 606 875 252 774 832 88,5 100 420  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 216 624 0 216 624 222 504 299 458 134,6 -76 954  
Tegevuskulud kokku 1 206 755 13 816 613 761 930 15 785 298 16 588 060 14 334 876 86,4 2 253 183  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Väliskoostöölepingud 54 994 40 000 0 94 994 94 994 19 120 20,1 75 874  
Avalike ürituste korraldamine 20 126 100 000 0 120 126 120 126 94 169 78,4 25 957  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 14 724 83 476 0 98 200 98 200 91 543 93,2 6 657  
Erasmus+ programmi toetused 622 757 234 200 0 856 957 615 240 32 118 5,2 583 121  
Universitas Tartuensis trükk ja levi 606 72 972 0 73 578 73 578 53 440 73 20 139  
Kommunikatsioonitegevus 10 866 58 200 0 69 066 69 066 42 915 62,1 26 151  
Turundustegevus 82 965 170 000 0 252 965 252 965 226 563 89,6 26 402  
Kesksed koolitusprogrammid 50 677 120 000 0 170 677 170 677 128 109 75,1 42 568  
Toetused 22 458 12 000 0 34 458 34 458 29 318 85,1 5 140  
Personaliotsing 6 597 10 000 0 16 597 16 597 2 724 16,4 13 873  
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 15 052 10 000 0 25 052 25 052 4 624 18,5 20 428  
Õppelaenude kustutamine 20 497 19 866 0 40 363 40 363 30 035 74,4 10 328  
Auditeerimiskulud 1 033 18 000 0 19 033 19 033 14 597 76,7 4 436  
Intellektuaalomandi kaitse 0 120 000 20 000 140 000 140 000 191 094 136,5 -51 094  
Sihtstipendiumid ja toetused 516 720 2 906 005 0 3 422 725 3 043 886 1 718 984 56,5 1 324 902  
Üliõpilaste vastuvõtukulud -1 960 13 000 0 11 040 11 040 9 384 85,0 1 656  
Akadeemiline test 18 646 10 000 13 000 41 646 41 646 3 133 7,5 38 513  
Välisüliõpilaste majutuskulud 23 014 64 136 0 87 150 87 150 46 624 53,5 40 526  
Valve ja turvateenus 187 1 000 917 0 1 001 104 987 603 987 603 100,0 0  
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 3 416 55 000 0 58 416 66 024 54 503 82,6 11 521  
Vesi ja kanalisatsioon 0 75 609 0 75 609 69 139 69 019 99,8 120  
Kaugjahutus 0 30 568 0 30 568 49 983 49 983 100,0 0  
Puhastus ja korrashoid 118 2 042 961 0 2 043 079 1 692 512 1 692 512 100,0 0  
Maamaks 0 14 000 0 14 000 24 682 24 682 100,0 0  
Hooldusremont -126 974 581 634 0 454 660 477 037 521 106 109,2 -44 068  
Hoonete ja varakindlustus 0 40 000 0 40 000 24 587 24 587 100,0 0  
Küte -1 963 1 209 781 0 1 207 818 1 211 725 1 224 191 101,0 -12 466  
Elekter -8 989 1 933 247 0 1 924 258 2 283 764 2 274 091 99,6 9 673  
Insenerivõrkude remont ja hooldus -31 270 480 000 0 448 730 473 070 492 238 104,1 -19 168  
Jäätmekäitlus 0 39 666 0 39 666 41 493 41 493 100,0 0  
Turvasüsteemide hooldus ja remont  0 50 000 0 50 000 43 338 38 581 89,0 4 756  
Riidehoiuteenus 0 77 128 0 77 128 68 873 68 873 100,0 0  
Rendikulud 0 97 813 0 97 813 97 812 97 812 100,0 0  
Digiareng 449 768 260 000 441 000 1 150 768 1 150 768 609 838 53,0 540 930  
Digitaristu 132 456 615 213 0 747 669 747 669 651 072 87,1 96 597  
Kulud kokku 3 103 276 26 482 005 1 235 930 30 821 211 31 052 209 25 995 553 83,7 5 056 656