3.2.7. Sotsiaalteaduste valdkond
UH - Ühiskonnateaduste instituut
Töötajaid : 76 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 57,30  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -60 553 1 101 203 37 650 1 138 853 1 138 853 100,0 1 078 300 1 105 049 102,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 49 104 0 49 104 29 462 60,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 50 000 0 50 000 80 988 162,0 80 988 80 988 100,0
1.3. Täiendusõpe 1 305 20 000 0 20 000 112 090 560,5 113 395 132 646 117,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 19 546 55 000 0 55 000 43 355 78,8 62 900 40 466 64,3
1.5.2. Välistoetused 10 623 31 217 0 31 217 29 003 92,9 39 626 32 872 83,0
1.5.3. Tõukefondid -1 353 0 0 0 1 353 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest -30 432 1 306 524 37 650 1 344 174 1 435 105 106,8 1 404 673 1 421 483 101,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 45 493 247 769 47 593 295 362 295 362 100,0 340 855 256 716 75,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 93 067 435 185 0 435 185 421 515 96,9 514 582 435 863 84,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 38 131 120 000 0 120 000 244 685 203,9 282 816 165 047 58,4
2.4.2. Välistoetused 159 471 690 000 0 690 000 930 465 134,9 1 089 937 506 933 46,5
2.4.3. Tõukefondid -7 554 0 0 0 9 002 *** 1 448 1 177 81,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 20 057 398 900 0 398 900 67 477 16,9 87 533 105 835 120,9
2.5.2. Välislepingud -1 618 0 0 0 1 653 *** 35 35 100,0
Kokku tulud teadustegevusest 347 046 1 891 854 47 593 1 939 447 1 970 159 101,6 2 317 205 1 471 605 63,5
3.   Muud tulud 14 941 5 000 0 5 000 11 601 232,0 26 542 14 012 52,8
6.   Instituudi arengufondid 73 169 89 732 0 89 732 99 315 110,7 172 484 97 745 56,7
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -89 732 0 -89 732 -99 315 110,7 -99 315 -99 315 100,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -22 433 0 -22 433 -27 029 120,5 -27 029 -27 029 100,0
Tegevustulud kokku 404 725 3 180 945 85 243 3 266 188 3 389 836 103,8 3 794 561 2 878 500 75,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 477 027 65 122 2 542 149 2 638 387 2 349 245 89,0 289 142  
   1.1. Palgakulud 0 1 728 923 20 553 1 749 476 1 815 706 1 524 755 84,0 290 951  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 570 545 6 783 577 327 599 183 496 052 82,8 103 131  
   1.3. Töötuskindlustus 0 13 831 164 13 996 14 526 12 000 82,6 2 525  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 13 000 37 622 50 622 52 538 152 097 289,5 -99 559  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 150 728 0 150 728 156 434 164 340 105,1 -7 906  
2. Koolitus ja lähetused 0 60 000 0 60 000 62 271 15 379 24,7 46 892  
3. Kantselei- ja majanduskulud 404 725 250 000 5 121 659 846 669 504 79 011 11,8 590 493  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 000 0 15 000 15 568 76 035 488,4 -60 467  
5. IT kulud 0 30 000 15 000 45 000 46 704 38 124 81,6 8 579  
5.1. IT kulud 0 30 000 0 30 000 31 136 34 645 111,3 -3 509  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 15 000 15 000 15 568 3 480 22,4 12 088  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 038 623 60,0 415  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 40 000 0 40 000 41 514 18 958 45,7 22 557  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 10 000 0 10 000 10 379 5 472 52,7 4 907  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 5 000 0 5 000 5 189 1 573 30,3 3 616  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 5 189 3 899 75,1 1 290  
10. Ruumide kulud 0 148 785 0 148 785 154 417 143 153 92,7 11 264  
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 076 620 29,9 1 456  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 146 785 0 146 785 152 342 142 533 93,6 9 808  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 149 134 0 149 134 154 779 152 501 98,5 2 279  
Tegevuskulud kokku 404 725 3 180 945 85 243 3 670 913 3 794 561 2 878 500 75,9 916 061