4.3. TÜ Muuseum
Töötajaid : 37 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 27,80  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.3. Täiendusõpe 0 8 000 0 8 000 6 326 79,1 6 326 759 12,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 23 224 0 0 0 0 *** 23 224 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 1 096 0 0 0 10 540 *** 11 636 2 302 19,8
1.5.3. Tõukefondid 0 0   0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 24 320 8 000 0 8 000 16 866 210,8 41 186 3 062 7,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 6 519 7 614 210 7 824 7 824 100,0 14 343 5 320 37,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 7 099 32 000 0 32 000 57 153 178,6 64 253 65 853 102,5
2.4.2. Välistoetused 4 246 0 0 0 0 *** 4 246 0 0,0
2.4.3. Tõukefondid -2 506 0 0 0 1 847 *** -660 -660 100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 15 358 39 614 210 39 824 66 824 167,8 82 182 70 514 85,8
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük -15 910 100 000 0 100 000 115 782 115,8 99 871 98 215 98,3
3.    Muud toetused 46 092 92 983 0 92 983 244 043 262,5 290 136 266 117 91,7
4.    Tulud üldfondist 146 692 785 856 12 000 797 856 797 856 100,0 944 548 772 350 81,8
6.    Asutuse arengufond 163 0 0 0 7 364 *** 7 527 1 526 20,3
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -7 364 *** -7 364 -7 364 100,0
Tegevustulud kokku 216 715 1 026 453 12 210 1 038 663 1 241 370 119,5 1 458 085 1 204 419 82,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 66 650 524 852 0 591 502 693 933 639 776 92,2 54 157  
   1.1. Palgakulud 50 000 392 266 0 442 266 518 821 477 182 92,0 41 640  
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 250 129 448 0 145 698 170 961 158 786 92,9 12 175  
   1.3. Töötuskindlustus 400 3 138 0 3 538 4 151 3 808 91,8 342  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 7 000 0 7 000 8 366 5 297 63,3 3 069  
3. Kantselei- ja majanduskulud 150 065 155 000 12 210 317 275 349 908 178 485 51,0 171 423  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 000 0 10 000 11 952 2 213 18,5 9 738  
5. IT kulud 0 25 144 0 25 144 30 051 29 269 97,4 782  
5.1. IT kulud 0 25 144 0 25 144 30 051 28 538 95,0 1 513  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 731 *** -731  
6. Transpordikulud 0 2 310 0 2 310 2 761 3 189 115,5 -428  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 8 000 0 8 000 9 561 7 337 76,7 2 224  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 390 8 947 374,3 -6 557  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 7 059 *** -7 059  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 390 1 888 79,0 502  
10. Ruumide kulud 0 280 587 0 280 587 335 347 310 380 92,6 24 966  
10.1. Ruumide kulud 0 7 000   7 000 8 366 53 030 633,9 -44 664  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 273 587 0 273 587 326 981 257 351 78,7 69 630  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 11 560 0 11 560 13 816 19 525 141,3 -5 709  
Tegevuskulud kokku 216 715 1 026 453 12 210 1 255 378 1 458 085 1 204 419 82,6 253 666