5.15. Kirjastus
Töötajaid : 14 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 13,4  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 24 766 0 0 0 335 *** 25 100 17 618 70,2
3.  Muud tulud                  
 3.1. Muud tulud 196 805 150 000 0 150 000 215 616 143,7 412 421 218 134 52,9
 3.2. Muud tulud (sisekäive) 0 300 000 0 300 000 271 842 90,6 271 842 271 842 100,0
 3.3. Toetused 37 488 30 000 0 30 000 69 650 232,2 107 139 39 688 37,0
Kokku muud tulud 234 293 480 000 0 480 000 557 108 116,1 791 401 529 663 66,9
4.  Tulud üldfondist 606 0 91 099 91 099 91 099 100,0 91 706 72 017 78,5
Tulud kokku 259 666 480 000 91 099 571 099 648 541 113,6 908 207 619 298 68,2
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 66 900 304 354 0 371 254 418 571 335 699 80,2 82 872  
   1.1. Palgakulud 50 000 227 469 0 277 469 312 833 254 231 81,3 58 603  
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 75 065 0 91 565 103 235 79 540 77,0 23 695  
   1.3. Töötuskindlustus 400 1 820 0 2 220 2 503 1 928 77,0 574  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 5 000 0 5 000 5 777 198 3,4 5 579  
3. Kantselei- ja majanduskulud 176 659 115 000 18 127 309 786 330 483 173 683 52,6 156 800  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
5. IT kulud 10 000 12 000 0 22 000 23 866 7 407 31,0 16 459  
5.1. IT kulud 10 000 8 400 0 18 400 19 706 3 845 19,5 15 861  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 600 0 3 600 4 160 3 562 85,6 598  
6. Transpordikulud 2 000 4 000 0 6 000 6 622 5 483 82,8 1 139  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 3 000 0 5 000 5 466 658 12,0 4 808  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 1 000 0 0 1 000 1 000 1 105 110,5 -105  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 0 0 1 000 1 000 1 105 110,5 -105  
10. Ruumide kulud 500 18 646 0 19 146 22 045 18 830 85,4 3 214  
10.1. Ruumide kulud 500 0 0 500 500 791 158,2 -291  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 18 646 0 18 646 21 545 18 040 83,7 3 505  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 18 000 0 18 000 20 798 22 795 109,6 -1 997  
Tegevuskulud kokku 259 059 480 000 18 127 757 186 834 629 565 859 67,8 268 770  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Universitas Tartuensis trükk ja levi 606 0 72 972 73 578 73 578 53 440 72,6 20 139  
Kulud kokku 259 666 480 000 91 099 830 765 908 207 619 298 68,2 288 909