3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
US - Usuteaduskond
Töötajaid : 30 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 23,60  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 13 464 383 182 15 142 398 324 398 324 100,0 411 788 343 594 83,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 23 771 0 23 771 18 070 76,0 18 070 18 070 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 7 000 0 7 000 8 433 120,5 8 433 8 433 100,0
1.3. Täiendusõpe 1 095 3 000 0 3 000 7 016 233,9 8 110 6 296 77,6
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 11 911 0 0 0 24 330 *** 36 241 21 886 60,4
1.5.2. Välistoetused 0 24 330 0 24 330 0 0,0 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -69 159 105 000 0 105 000 157 125 149,6 87 966 110 591 125,7
Kokku tulud õppetegevusest -42 689 546 283 15 142 561 425 613 297 109,2 570 608 508 869 89,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 46 940 64 681 165 118 229 800 229 800 100,0 276 740 230 098 83,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 25 389 377 200 0 377 200 377 200 100,0 402 589 378 169 93,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 6 474 0 0 0 2 092 *** 8 566 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 5 708 65 650 0 65 650 66 402 101,1 72 110 66 597 92,4
2.4.3. Tõukefondid -3 573 34 891 0 34 891 34 891 100,0 31 318 31 318 100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 10 488 0 0 0 0 *** 10 488 10 488 100,0
2.5.2. Välislepingud   0 0 0 0 *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 91 426 542 422 165 118 707 541 710 385 100,4 801 811 716 670 89,4
3.   Muud tulud 1 831   0 0 2 458 *** 4 289 2 680 62,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -1 769 *** -1 769 -1 769 100,0
6.   Teaduskonna arengufond 2 167 0 0 0 47 530 *** 49 696 46 661 93,9
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -47 530 *** -47 530 -47 530 100,0
Tegevustulud kokku 52 734 1 088 706 180 260 1 268 966 1 324 372 104,4 1 377 106 1 225 582 89,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 917 350 177 118 1 094 468 1 142 255 1 046 436 91,6 95 819  
   1.1. Palgakulud 0 526 301 132 375 658 676 687 435 633 001 92,1 54 435  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 173 679 43 684 217 363 226 854 206 214 90,9 20 639  
   1.3. Töötuskindlustus 0 4 210 1 059 5 269 5 499 4 969 90,4 530  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 130 000 0 130 000 135 676 146 812 108,2 -11 136  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 83 160 0 83 160 86 791 55 440 63,9 31 351  
2. Koolitus ja lähetused 0 17 000 0 17 000 17 742 11 191 63,1 6 552  
3. Kantselei- ja majanduskulud 52 734 30 000 3 142 85 876 87 323 47 852 54,8 39 471  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 13 000 0 13 000 13 568 1 811 13,4 11 756  
5. IT kulud 0 6 200 0 6 200 6 471 10 534 162,8 -4 064  
5.1. IT kulud 0 6 000 0 6 000 6 262 10 534 168,2 -4 272  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 200 0 200 209 0 0,0 209  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 044 551 52,8 492  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 15 000 0 15 000 15 655 17 651 112,8 -1 996  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 5 300 0 5 300 5 531 4 195 75,8 1 336  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 4 500 0 4 500 4 696 2 690 57,3 2 006  
9.2. Muud tegevuskulud 0 800 0 800 835 1 505 180,3 -670  
10. Ruumide kulud 0 35 150 0 35 150 36 685 33 827 92,2 2 857  
10.1. Ruumide kulud 0 150 0 150 157 134 85,5 23  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 35 000 0 35 000 36 528 33 693 92,2 2 835  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 48 706 0 48 706 50 832 51 532 101,4 -700  
Tegevuskulud kokku 52 734 1 088 706 180 260 1 321 700 1 377 106 1 225 582 89,0 151 525