3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid : 105 Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti : 77,9  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1.  Tegevustoetus 281 305 2 980 935 -1 858 2 979 078 2 979 077,50 100,0 3 260 382 3 096 221 95,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 23 000 0 23 000 35 881 156,0 35 881 35 881 100,0
1.3. Täiendusõpe 20 373 46 804 0 46 804 56 372 120,4 76 745 57 300 74,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 53 645 84 942 0 84 942 24 187 28,5 77 832 70 968 91,2
1.5.2. Välistoetused 26 464 6 439 0 6 439 78 745 1222,9 105 209 20 815 19,8
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 23 488 *** 23 488 24 021 102,3
Kokku tulud õppetegevusest 381 786 3 142 120 -1 858 3 140 263 3 197 751 101,8 3 579 537 3 305 207 92,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 22 806 12 002 198 141 210 143 210 143 100,0 232 949 145 017 62,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 5 321 18 000 0 18 000 -1 425 -7,9 3 896 1 184 30,4
2.4.2. Välistoetused 5 162 0 0 0 0 *** 5 162 0 0,0
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 15 180 45 273 0 45 273 7 000 15,5 22 180 19 644 88,6
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 48 469 75 275 198 141 273 416 215 718 78,9 264 187 165 845 62,8
3.    Muud tulud 15 810 50 000 0 50 000 55 915 111,8 71 725 52 414 73,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
6.   Akadeemia arengufond 7 718 0 0 0 8 801 *** 16 519 0 0,0
6.   Eraldis arengufondi 0 0 0 0 -8 801 *** -8 801 -8 801 100,0
Tegevustulud kokku 453 782 3 267 395 196 284 3 463 679 3 469 385 100,2 3 923 166 3 514 664 89,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 200 000 2 567 059 171 855 2 938 915 2 943 427 2 730 189 92,8 213 238  
   1.1. Palgakulud 149 477 1 918 580 128 442 2 196 498 2 199 871 2 033 139 92,4 166 732  
   1.2. Sotsiaalmaksud 49 327 633 131 42 386 724 844 725 957 669 066 92,2 56 891  
   1.3. Töötuskindlustus 1 196 15 349 1 028 17 572 17 599 15 994 90,9 1 605  
   1.4. Sihttipendiumid 0 0 0 0 0 11 990 0,0 -11 990  
2. Koolitus ja lähetused 0 28 877 0 28 877 28 925 16 131 55,8 12 794  
3. Kantselei- ja majanduskulud 253 782 157 204 24 429 435 414 435 713 197 785 45,4 237 928  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 94 250 0 94 250 94 405 133 793 141,7 -39 388  
5. IT kulud 0 35 500 0 35 500 35 558 50 771 142,8 -15 213  
5.1. IT kulud 0 35 000 0 35 000 35 058 50 771 144,8 -15 714  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 500 0 500 501 0 0,0 501  
6. Transpordikulud 0 31 600 0 31 600 31 652 30 198 95,4 1 454  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 13 370 0 13 370 13 392 28 652 213,9 -15 260  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 29 115 0 29 115 29 163 8 325 28,5 20 838  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 29 115 0 29 115 29 163 8 325 28,5 20 838  
10. Ruumide kulud 0 285 115 0 285 115 285 585 293 310 102,7 -7 725  
10.1. Ruumide kulud 0 250 115 0 250 115 250 527 268 435 107,1 -17 908  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 35 000 0 35 000 35 058 24 875 71,0 10 183  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 25 304 0 25 304 25 346 25 509 100,6 -163  
Tegevuskulud kokku 453 782 3 267 395 196 284 3 917 460 3 923 166 3 514 664 89,6 408 502