3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid : 71 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 53,2
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 220 542 956 501 22 571 979 072 979 072 100,0 1 199 614 1 114 435 92,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 45 176 0 45 176 27 105 60,0 27 105 27 105 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 21 000 0 21 000 27 440 130,7 27 440 4 865 17,7
1.3. Täiendusõpe 940 1 000 0 1 000 9 482 948,2 10 422 9 423 90,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 58 242 25 000 0 25 000 20 000 80,0 78 242 15 182 19,4
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -13 475 0 0 0 33 985 *** 20 510 20 510 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 266 248 1 048 677 22 571 1 071 248 1 097 085 102,4 1 363 333 1 191 520 87,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 249 211 227 189 249 502 476 691 476 691 100,0 725 902 504 870 69,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 65 372 168 750 0 168 750 279 223 165,5 344 595 317 055 92,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 127 859 200 000 0 200 000 392 000 196,0 519 859 424 201 81,6
2.3.2. Välistoetused 65 569 100 000 0 100 000 8 786 8,8 74 355 118 456 159,3
2.3.3. Tõukefondid -24 828 40 000 0 40 000 63 728 159,3 38 900 38 900 100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 986 0 0 0 3 750 *** 4 736 3 035 64,1
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 484 169 735 939 249 502 985 441 1 224 178 124,2 1 708 347 1 406 518 82,3
3.   Muud tulud 39 234 0 0 0 34 348 *** 73 582 38 745 52,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -66 293 *** -66 293 -66 293 100,0
      Instituudi arengufondid 113 546 0 0 0 66 293 *** 179 839 97 200 54,0
Tegevustulud kokku 903 198 1 784 616 272 073 2 056 689 2 355 610 114,5 3 258 808 2 667 690 81,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 800 1 452 389 259 383 1 845 572 2 031 957 2 117 633 104,2 -85 676
   1.1. Palgakulud 100 000 869 797 193 859 1 163 656 1 281 174 1 366 938 106,7 -85 763
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 287 033 63 973 384 006 422 788 436 151 103,2 -13 364
   1.3. Töötuskindlustus 800 6 958 1 551 9 309 10 249 10 557 103,0 -308
   1.4. Sihtstipendiumid 0 150 000 0 150 000 165 149 177 927 107,7 -12 778
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 138 600 0 138 600 152 597 126 060 82,6 26 537
2. Koolitus ja lähetused 0 70 000 0 70 000 77 069 70 186 91,1 6 883
3. Kantselei- ja majanduskulud 735 198 30 000 0 765 198 842 476 168 719 20,0 673 757
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 10 000 10 000 0 20 000 22 020 21 994 99,9 26
5. IT kulud 1 200 10 000 0 11 200 12 331 14 076 114,1 -1 744
5.1. IT kulud 1 000 10 000 0 11 000 12 111 13 331 110,1 -1 220
5.2. IT kulud (sisekäive) 200 0 0 200 220 744 338,0 -524
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 5 505 5 650 102,6 -145
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 12 000 10 000 0 22 000 24 222 26 892 111,0 -2 671
8. Investeeringud põhivarasse 11 000 15 000 0 26 000 28 626 26 398 92,2 2 228
9. Muud tegevuskulud 0 3 500 0 3 500 3 853 -2 732 -70,9 6 585
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 1 500 0 1 500 1 651 -5 963 -361,1 7 615
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 202 3 231 146,8 -1 029
10. Ruumide kulud 0 138 000 12 690 150 690 165 908 146 596 88,4 19 312
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 202 873 39,6 1 329
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 136 000 12 690 148 690 163 706 145 723 89,0 17 983
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 40 728 0 40 728 44 841 72 278 161,2 -27 438
Tegevuskulud kokku 903 198 1 784 616 272 073 2 959 887 3 258 808 2 667 690 81,9 591 118