4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid : 218 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 185,20  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 4 668 0 0 0 0 *** 4 668 2 491 53,4
1.3. Täiendusõpe 78 746 102 109 0 102 109 105 408 103,2 184 154 141 305 76,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 117 028 800 000 0 800 000 903 020 112,9 1 020 048 907 499 89,0
1.5.2. Välistoetused 9 334 0 0 0 0 *** 9 334 6 732 72,1
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 -3 *** -3 -3 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 209 776 902 109 0 902 109 1 008 425 111,8 1 218 201 1 058 025 86,9
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 152 965 124 592 122 343 246 935 246 935 100,0 399 900 235 292 58,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 656 507 1 571 088 0 1 571 088 1 405 121 89,4 2 061 629 1 606 200 77,9
2.3.2. Välistoetused 226 465 253 428 0 253 428 203 799 80,4 430 263 138 591 32,2
2.3.3. Tõukefondid -66 756 200 000 0 200 000 543 830 271,9 477 074 554 664 116,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -18 180 109 000 0 109 000 70 381 64,6 52 201 83 108 159,2
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 951 001 2 258 108 122 343 2 380 451 2 470 067 103,8 3 421 068 2 617 854 76,5
3.    Muud tulud 107 428 515 200 0 515 200 883 419 171,5 990 846 874 186 88,2
4.    Tulud üldfondist 513 026 4 835 170 242 378 5 077 548 5 077 548 100,0 5 590 574 5 310 610 95,0
        Asutuse arengufond 54 236 0 0 0 68 917 *** 123 153 90 610 73,6
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -69 069 *** -69 069 -69 069 100,0
Tegevustulud kokku 1 835 466 8 510 587,42 364 721 8 875 308 9 439 307 106,4 11 274 773 9 882 217 87,6
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 576 460 4 363 607 5 500 4 945 567 5 219 493 4 912 395 94,1 307 098
   1.1. Palgakulud 420 000 3 208 974 4 111 3 633 085 3 830 008 3 616 922 94,4 213 085
   1.2. Sotsiaalmaksud 138 100 1 058 961 1 357 1 198 418 1 263 402 1 178 144 93,3 85 258
   1.3. Töötuskindlustus 3 360 25 672 33 29 065 30 640 28 482 93,0 2 158
   1.4. Sihtstipendiumid 15 000 70 000 0 85 000 95 443 88 846 93,1 6 597
2. Koolitus ja lähetused 25 000 72 000 0 97 000 102 627 92 638 90,3 9 989
3. Kantselei- ja majanduskulud 629 725 534 000 63 543 1 227 268 1 325 770 841 538 63,5 484 232
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 11 000 147 378 0 158 378 177 233 178 387 100,7 -1 154
5. IT kulud 15 000 96 957 0 111 957 116 758 96 629 82,8 20 129
5.1. IT kulud 15 000 80 957 0 95 957 100 634 74 066 73,6 26 568
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 16 000 0 16 000 16 124 22 563 139,9 -6 439
6. Transpordikulud 9 000 44 955 0 53 955 59 074 51 617 87,4 7 457
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 30 000 62 000 0 92 000 100 195 104 298 104,1 -4 103
8. Investeeringud põhivarasse 30 200 55 000 76 000 161 200 170 764 121 374 71,1 49 390
9. Muud tegevuskulud 21 000 80 968 0 101 968 103 644 102 883 99,3 761
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 21 000 80 968 0 101 968 103 644 102 883 99,3 761
10. Ruumide kulud 33 000 1 842 404 219 678 2 095 082 2 200 418 2 028 395 92,2 172 023
10.1. Ruumide kulud 33 000 15 093 0 48 093 50 437 50 265 99,7 172
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 827 311 219 678 2 046 989 2 149 981 1 978 130 92,0 171 851
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 110 318 0 110 318 118 292 135 426 114,5 -17 134
Tegevuskulud kokku 1 380 385 7 409 587 364 721 9 154 693 9 694 267 8 665 579 89,4 1 028 688
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 455 081 1 101 000 0 1 556 081 1 580 506 1 216 638 77,0 363 868
Kulud kokku 1 835 466 8 510 587,43 364 721 10 710 774 11 274 773 9 882 217 87,6 1 392 556