3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid : 314 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 260,06  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 572 054 4 474 929 415 395 4 890 324 4 890 324 100,0 6 462 378 4 620 444 71,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 78 566 0 78 566 68 746 87,5 68 746 68 746 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe -261 433 450 000 0 450 000 918 907 204,2 657 473 657 473 100,0
1.3. Täiendusõpe 68 496 200 000 0 200 000 116 248 58,1 184 745 90 830 49,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 13 350 50 000 0 50 000 300 429 600,9 313 779 184 349 58,8
1.5.2. Välistoetused 18 910 176 000 0 176 000 64 511 36,7 83 421 133 486 160,0
1.5.3. Tõukefondid -9 145 72 000 0 72 000 129 795 180,3 120 650 164 341 136,2
Kokku tulud õppetegevusest 1 402 232 5 501 495 415 395 5 916 890 6 488 959 109,7 7 891 191 5 919 669 75,0
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 567 307 1 348 088 53 819 1 401 907 1 401 907 100,0 1 969 214 1 244 383 63,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 197 318 1 062 375 0 1 062 375 1 062 375 100,0 1 259 693 1 020 481 81,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 940 742 1 027 000 0 1 027 000 1 739 837 169,4 2 680 579 1 631 136 60,9
2.3.2. Välistoetused 1 806 251 1 817 000 0 1 817 000 3 219 505 177,2 5 025 756 2 909 749 57,9
2.3.3. Tõukefondid -702 495 1 943 000 0 1 943 000 2 940 886 151,4 2 238 392 3 053 087 136,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 172 563 587 000 0 587 000 758 202 129,2 930 765 833 869 89,6
2.4.2. Välislepingud 230 650 151 000 0 151 000 346 547 229,5 577 198 281 962 48,9
Kokku tulud teadustegevusest 3 212 337 7 935 463 53 819 7 989 282 11 469 259 143,6 14 681 596 10 974 667 74,8
3.   Muud tulud 477 026 500 000 0 500 000 874 284 174,9 1 351 310 741 456 54,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -71 640 0 -71 640 -18 949 26,4 -18 949 -18 949 100,0
      Instituudi arengufond 1 917 393 170 578 0 170 578 970 621 569,0 2 888 014 479 738 16,6
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -170 578 0 -170 578 -970 621 569,0 -970 621 -970 621 100,0
Tegevustulud kokku 7 008 988 13 865 318 469 214 14 334 532 18 813 553 131,2 25 822 541 17 125 959 66,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 1 333 000 10 833 055 347 418 12 513 473 16 006 965 12 291 348 76,8 3 715 617
   1.1. Palgakulud 1 000 000 7 146 349 259 655 8 406 004 10 720 111 8 333 051 77,7 2 387 060
   1.2. Sotsiaalmaksud 325 000 2 358 295 85 686 2 768 981 3 532 637 2 646 591 74,9 886 045
   1.3. Töötuskindlustus 8 000 57 171 2 077 67 248 85 761 64 141 74,8 21 620
   1.4. Sihtstipendiumid 0 800 000 0 800 000 1 049 971 840 345 80,0 209 626
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 471 240 0 471 240 618 485 407 220 65,8 211 265
2. Koolitus ja lähetused 180 000 160 000 0 340 000 389 994 386 400 99,1 3 594
3. Kantselei- ja majanduskulud 4 829 988 550 000 -3 610 5 376 378 5 547 105 744 563 13,4 4 802 542
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 100 000 10 000 0 110 000 113 125 97 998 86,6 15 127
5. IT kulud 220 000 510 000 0 730 000 889 356 880 467 99,0 8 889
5.1. IT kulud 220 000 470 000 0 690 000 836 858 845 173 101,0 -8 315
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 40 000 0 40 000 52 499 35 294 67,2 17 204
6. Transpordikulud 5 000 15 000 0 20 000 24 687 24 319 98,5 368
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 85 000 75 000 0 160 000 183 435 209 632 114,3 -26 197
8. Investeeringud põhivarasse 200 000 300 000 0 500 000 593 739 516 411 87,0 77 328
9. Muud tegevuskulud 56 000 30 000 0 86 000 95 374 86 476 90,7 8 898
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 26 000 0 0 26 000 26 000 8 282 31,9 17 718
9.2. Muud tegevuskulud 30 000 30 000 0 60 000 69 374 78 194 112,7 -8 820
10. Ruumide kulud 0 709 762 125 406 835 168 1 096 128 826 670 75,4 269 459
10.1. Ruumide kulud 0 60 000 0 60 000 78 748 51 237 65,1 27 510
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 649 762 125 406 775 168 1 017 380 775 432 76,2 241 948
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 672 500 0 672 500 882 632 1 061 676 120,3 -179 043
Tegevuskulud kokku 7 008 988 13 865 318 469 214 21 343 520 25 822 541 17 125 959 66,3 8 696 581