3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid : 204 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 162,85
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 314 188 2 556 739 31 286 2 588 025 2 588 025 100,0 2 902 213 2 637 745 90,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 88 387 0 88 387 73 656 83,3 73 656 73 656 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 5 435 *** 5 435 5 435 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 5 600 0 5 600 8 700 155,4 8 700 8 700 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 56 100 16 398 0 16 398 -13 410 -81,8 42 690 18 204 42,6
1.5.2. Välistoetused 21 977 0 0 0 -21 951 *** 26 26 100,0
1.5.3. Tõukefondid -59 578 11 240 0 11 240 68 898 613,0 9 320 9 320 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 332 687 2 678 364 31 286 2 709 650 2 709 353 100,0 3 042 040 2 753 086 90,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 246 434 200 038 330 213 530 251 530 251 100,0 776 685 471 659 60,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 333 882 2 623 393 0 2 623 393 2 622 560 100,0 2 956 442 2 628 160 88,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 117 216 28 000 0 28 000 1 516 795 5417,1 1 634 011 1 390 795 85,1
2.3.2. Välistoetused 856 303 447 068 0 447 068 381 486 85,3 1 237 789 979 409 79,1
2.3.3. Tõukefondid -764 451 1 903 953 0 1 903 953 2 088 539 109,7 1 324 089 1 579 476 119,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 46 226 138 879 0 138 879 185 839 133,8 232 065 77 723 33,5
2.4.2. Välislepingud 92 725 0 0 0 44 948 *** 137 673 129 560 94,1
Kokku tulud teadustegevusest 928 335 5 341 330 330 213 5 671 543 7 370 418 130,0 8 298 753 7 256 782 87,4
3.   Muud tulud 1 250 599 260 000 0 260 000 460 493 177,1 1 711 091 425 265 24,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -327 542 0 -327 542 -363 537 111,0 -363 537 -363 537 100,0
6.   Instituudi arengufond 297 631 115 472 0 115 472 190 472 165,0 488 104 73 167 15,0
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 -115 472 0 -115 472 -190 472 165,0 -190 472 -190 472 100,0
Tegevustulud kokku 2 809 252 7 952 152 361 499 8 313 651 10 176 727 122,4 12 985 978 9 954 290 76,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 2 081 928 4 781 749 361 499 7 225 176 8 377 770 5 755 139 68,7 2 622 631
   1.1. Palgakulud 1 556 000 3 528 408 270 179 5 354 586 6 205 843 4 191 420 67,5 2 014 424
   1.2. Sotsiaalmaksud 513 480 1 164 375 89 159 1 767 014 2 047 928 1 351 748 66,0 696 181
   1.3. Töötuskindlustus 12 448 28 227 2 161 42 837 49 647 32 670 65,8 16 977
   1.4. Sihtstipendiumid 0 96 740 0 96 740 118 419 179 302 151,4 -60 883
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 75 000 95 535 0 170 535 191 944 86 871 45,3 105 073
3. Kantselei- ja majanduskulud 142 324 2 147 346 0 2 289 670 2 770 886 2 953 723 106,6 -182 837
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 25 000 59 542 0 84 542 97 885 13 893 14,2 83 992
5. IT kulud 85 000 39 950 0 124 950 133 903 57 334 42,8 76 569
5.1. IT kulud 85 000 39 950 0 124 950 133 903 56 279 42,0 77 624
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 1 056 *** -1 056
6. Transpordikulud 130 000 22 000 0 152 000 156 930 13 356 8,5 143 574
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 95 000 20 800 0 115 800 120 461 17 859 14,8 102 602
8. Investeeringud põhivarasse 175 000 265 218 0 440 218 499 652 424 804 85,0 74 848
9. Muud tegevuskulud 0 1 518 0 1 518 1 859 3 542 190,6 -1 684
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -2 659 0,0 2 659
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 518 0 1 518 1 859 6 201 333,6 -4 342
10. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 224 5 839 477,0 -4 615
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 224 5 839 477,0 -4 615
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 481 494 0 481 494 589 396 621 929 105,5 -32 534
Tegevuskulud kokku 2 809 252 7 952 152 361 499 11 122 903 12 985 978 9 954 290 76,7 3 031 689