3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid : 251 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 130,65
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 880 382 3 197 886 92 266 3 290 152 3 290 152 100,0 4 170 534 3 521 360 84,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 68 746 0 68 746 93 298 135,7 93 298 93 298 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 6 491 *** 6 491 1 250 19,3
1.3. Täiendusõpe 198 266 203 250 0 203 250 230 794 113,6 429 060 245 415 57,2
1.4. Residentide koolitus 0 231 280 0 231 280 249 900 108,1 249 900 249 900 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 35 839 9 518 0 9 518 22 875 240,3 58 714 42 630 72,6
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 1 114 487 3 710 679 92 266 3 802 945 3 893 509 102,4 5 007 996 4 153 853 82,9
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 244 096 150 885 281 396 432 281 432 281 100,0 676 376 393 428 58,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 334 797 2 178 985 0 2 178 985 2 178 985 100,0 2 513 782 2 012 182 80,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 41 255 156 500 0 156 500 159 500 101,9 200 755 158 327 78,9
2.3.2. Välistoetused 868 487 331 971 0 331 971 653 738 196,9 1 522 225 777 249 51,1
2.3.3. Tõukefondid -5 143 47 103 0 47 103 47 103 100,0 41 960 41 960 100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 18 004 78 066 0 78 066 106 864 136,9 124 868 72 967 58,4
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 1 501 496 2 943 510 281 396 3 224 906 3 578 471 111,0 5 079 966 3 456 113 68,0
3.   Muud tulud 277 941 52 000 0 52 000 102 992 198,1 380 933 154 716 40,6
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -241 197 0 -241 197 -250 396 103,8 -250 396 -250 396 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 -37 399 0 -37 399 -45 954 122,9 -45 954 -45 954 100,0
      Instituudi arengufondid 113 268 37 399 0 37 399 45 954 122,9 159 221 60 722 38,1
Tegevustulud kokku 3 007 192 6 464 992 373 662 6 838 654 7 324 575 107,1 10 331 767 7 529 054 72,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 2 547 367 5 475 320 298 664 8 321 351 8 731 622 6 240 372 71,5 2 491 250
   1.1. Palgakulud 1 872 000 4 026 248 223 217 6 121 465 6 423 411 4 605 666 71,7 1 817 746
   1.2. Sotsiaalmaksud 617 760 1 328 662 73 662 2 020 083 2 119 726 1 495 802 70,6 623 924
   1.3. Töötuskindlustus 14 976 32 210 1 786 48 972 51 387 36 235 70,5 15 153
   1.4. Sihtstipendiumid 42 631 88 200 0 130 831 137 098 102 670 74,9 34 428
2. Koolitus ja lähetused 40 000 52 266 0 92 266 95 980 160 430 167,1 -64 450
3. Kantselei- ja majanduskulud 202 023 438 457 74 998 715 477 751 961 520 452 69,2 231 509
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 26 330 69 805 0 96 135 101 095 134 243 132,8 -33 148
5. IT kulud 68 000 76 483 0 144 483 149 918 63 227 42,2 86 691
5.1. IT kulud 60 000 69 018 0 129 018 133 922 60 229 45,0 73 694
5.2. IT kulud (sisekäive) 8 000 7 465 0 15 465 15 995 2 998 18,7 12 997
6. Transpordikulud 3 000 2 700 0 5 700 5 891 11 306 191,9 -5 414
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 5 000 7 489 0 12 489 13 021 52 360 402,1 -39 339
8. Investeeringud põhivarasse 102 472 26 281 0 128 753 130 620 11 665 8,9 118 955
9. Muud tegevuskulud 4 000 6 000 0 10 000 10 426 3 417 32,8 7 010
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 4 000 6 000 0 10 000 10 426 3 417 32,8 7 010
10. Ruumide kulud 9 000 6 000 0 15 000 15 426 3 903 25,3 11 523
10.1. Ruumide kulud 9 000 6 000 0 15 000 15 426 3 903 25,3 11 523
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 304 191 0 304 191 325 806 327 680 100,6 -1 874
Tegevuskulud kokku 3 007 192 6 464 992 373 662 9 845 845 10 331 767 7 529 054 72,9 2 802 712