3.1.3. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Töötajaid : 84 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 70,80
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 33 403 935 584 30 619 966 203 966 203 100,0 999 606 968 850 96,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 45 176 0 45 176 9 035 20,0 9 035 9 035 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 15 000 0 15 000 41 166 274,4 41 166 41 166 100,0
1.3. Täiendusõpe 3 081 15 000 0 15 000 32 746 218,3 35 828 33 356 93,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 285 000 0 285 000 402 907 141,4 402 907 378 507 93,9
1.5.2. Välistoetused -1 057 5 000 0 5 000 4 220 84,4 3 163 3 172 100,3
1.5.3. Tõukefondid -30 932 83 000 0 83 000 77 294 93,1 46 362 50 382 108,7
Kokku tulud õppetegevusest 4 495 1 383 760 30 619 1 414 379 1 533 571 108,4 1 538 066 1 484 467 96,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 102 881 280 754 337 449 618 203 618 203 100,0 721 084 593 118 82,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 32 016 479 740 0 479 740 479 740 100,0 511 756 485 320 94,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 63 815 430 000 0 430 000 513 655 119,5 577 470 482 364 83,5
2.3.2. Välistoetused -7 114 2 106 810 0 2 106 810 2 925 688 138,9 2 918 574 446 249 15,3
2.3.3. Tõukefondid -5 039 52 574 0 52 574 48 530 92,3 43 491 46 686 107,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 7 359 *** 7 359 7 228 98,2
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 186 560 3 349 878 337 449 3 687 327 4 593 175 124,6 4 779 735 2 060 965 43,1
3.   Muud tulud 2 991 2 500 0 2 500 6 614 264,6 9 605 4 707 49,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -578 *** -578 -578 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -171 470 *** -171 470 -171 470 100,0
      Instituudi arengufondid 70 172 0 0 0 171 470 *** 241 642 153 084 63,4
Tegevustulud kokku 264 217 4 736 138 368 068 5 104 206 6 132 783 120,2 6 397 000 3 531 175 55,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 2 540 834 293 695 2 834 529 3 377 617 2 823 985 83,6 553 632
   1.1. Palgakulud 0 1 584 868 219 503 1 804 371 2 150 084 1 804 638 83,9 345 447
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 523 006 72 436 595 442 709 528 577 785 81,4 131 743
   1.3. Töötuskindlustus 0 12 679 1 756 14 435 17 201 13 973 81,2 3 227
   1.4. Sihtstipendiumid 0 250 000 0 250 000 297 899 270 509 90,8 27 390
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 170 280 0 170 280 202 905 157 080 77,4 45 825
2. Koolitus ja lähetused 60 000 25 000 0 85 000 101 286 103 876 102,6 -2 591
3. Kantselei- ja majanduskulud 203 217 70 000 0 273 217 325 565 102 002 31,3 223 563
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 70 000 0 70 000 83 412 71 869 86,2 11 543
5. IT kulud 0 41 000 0 41 000 48 856 43 227 88,5 5 629
5.1. IT kulud 0 40 000 0 40 000 47 664 42 839 89,9 4 825
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 1 192 388 32,6 804
6. Transpordikulud 1 000 6 000 0 7 000 8 341 7 494 89,8 847
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 35 000 0 35 000 41 706 44 378 106,4 -2 673
8. Investeeringud põhivarasse 0 10 000 62 000 72 000 85 795 0 0,0 85 795
9. Muud tegevuskulud 0 1 706 000 0 1 706 000 2 032 865 11 470 0,6 2 021 396
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 6 000 0 6 000 7 150 5 291 74,0 1 859
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 700 000 0 1 700 000 2 025 716 6 179 0,3 2 019 537
10. Ruumide kulud 0 137 000 12 373 149 373 177 993 142 072 79,8 35 920
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 192 406 34,1 786
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 136 000 12 373 148 373 176 801 141 666 80,1 35 135
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 95 305 0 95 305 113 565 180 801 159,2 -67 236
Tegevuskulud kokku 264 217 4 736 138 368 068 5 368 423 6 397 000 3 531 175 55,2 2 865 826