3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid : 27 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 19,75
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -37 090 362 382 62 751 425 133 425 133 100,0 388 043 451 133 116,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 29 462 75,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 10 *** 10 10 100,0
1.3. Täiendusõpe 450 0 0 0 4 100 *** 4 550 3 674 80,8
1.4. Residentide koolitus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 24 000 0 24 000 0 0,0 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest -36 641 425 665 62 751 488 416 458 705 93,9 422 065 484 280 114,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 101 322 19 503 10 582 30 085 30 085 100,0 131 407 74 384 56,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 183 250 0 183 250 183 250 100,0 183 250 113 190 61,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 5 785 0 0 0 5 000 *** 10 785 1 978 18,3
2.3.2. Välistoetused 2 675 28 800 0 28 800 20 000 69,4 22 675 18 767 82,8
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 200 372 60 500 0 60 500 86 925 143,7 287 297 199 580 69,5
2.4.2. Välislepingud 1 765 0 0 0 8 898 *** 10 663 10 404 97,6
Kokku tulud teadustegevusest 311 918 292 053 10 582 302 635 334 158 110,4 646 076 418 303 64,7
3.   Muud tulud 6 207 1 000 0 1 000 16 315 1631,5 22 522 6 624 29,4
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -21 004 0 -21 004 -22 174 105,6 -22 174 -22 174 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 -4 083 0 -4 083 -3 056 74,8 -3 056 -3 056 100,0
      Instituudi arengufondid 20 817 4 083 0 4 083 3 056 74,8 23 873 -2 941 -12,3
Tegevustulud kokku 302 302 697 714 73 333 771 047 787 004 102,1 1 089 306 881 035 80,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 40 140 470 323 73 333 583 796 595 047 709 084 119,2 -114 037
   1.1. Palgakulud 30 000 331 781 54 808 416 589 424 589 519 471 122,3 -94 882
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 900 109 488 18 087 137 474 140 114 170 985 122,0 -30 871
   1.3. Töötuskindlustus 240 2 654 438 3 333 3 397 4 128 121,5 -731
   1.4. Sihtstipendiumid 0 26 400 0 26 400 26 946 14 500 53,8 12 446
2. Koolitus ja lähetused 1 000 15 643 0 16 643 16 967 10 591 62,4 6 375
3. Kantselei- ja majanduskulud 87 012 159 157 0 246 169 249 463 69 506 27,9 179 956
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 8 000 0 8 000 8 166 697 8,5 7 469
5. IT kulud 3 150 556 0 3 706 3 718 4 249 114,3 -531
5.1. IT kulud 150 556 0 706 718 4 161 579,6 -3 443
5.2. IT kulud (sisekäive) 3 000 0 0 3 000 3 000 88 2,9 2 912
6. Transpordikulud 0 700 0 700 714 87 12,2 627
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 500 0 1 500 1 510 1 193 79,0 317
8. Investeeringud põhivarasse 170 000 16 586 0 186 586 186 929 51 983 27,8 134 946
9. Muud tegevuskulud 0 600 0 600 612 86 14,0 526
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 600 0 600 612 86 14,0 526
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 932 0,0 -932
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 932 0,0 -932
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 25 649 0 25 649 26 180 32 626 124,6 -6 447
Tegevuskulud kokku 302 302 697 714 73 333 1 073 349 1 089 306 881 035 80,9 208 270