3.1.4. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
FI - Filosoofia ja semiootika instituut
Töötajaid : 72 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 58,35
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 129 478 739 871 76 395 816 266 816 266 100,0 945 744 892 356 94,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 72 282 0 72 282 54 211 75,0 54 211 54 211 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 40 000 0 40 000 41 424 103,6 41 424 41 424 100,0
1.3. Täiendusõpe 14 8 500 0 8 500 28 462 334,8 28 476 26 387 92,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 17 409 150 000 0 150 000 131 584 87,7 148 993 142 058 95,3
1.5.2. Välistoetused -35 271 50 000 0 50 000 46 325 92,7 11 054 11 054 100,0
1.5.3. Tõukefondid -23 596 100 000 0 100 000 69 276 69,3 45 680 48 595 106,4
Kokku tulud õppetegevusest 88 035 1 160 653 76 395 1 237 048 1 187 549 96,0 1 275 583 1 216 086 95,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 217 419 190 645 304 129 494 774 494 774 100,0 712 193 416 046 58,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 94 856 641 375 0 641 375 673 175 105,0 768 031 629 033 81,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 124 371 204 890 0 204 890 171 736 83,8 296 107 129 116 43,6
2.3.2. Välistoetused 97 278 189 351 0 189 351 295 617 156,1 392 895 189 722 48,3
2.3.3. Tõukefondid -7 596 36 890 0 36 890 44 486 120,6 36 890 36 891 100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 20 000 0 20 000 13 333 66,7 13 333 13 330 100,0
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 526 328 1 283 151 304 129 1 587 280 1 693 121 106,7 2 219 449 1 414 138 63,7
3.   Muud tulud 19 716 8 000 0 8 000 45 861 573,3 65 577 33 981 51,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -2 027 *** -2 027 -2 027 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -115 782 *** -115 782 -115 782 100,0
      Instituudi arengufondid 27 635 0 0 0 115 782 *** 143 417 104 421 72,8
Tegevustulud kokku 661 714 2 451 804 380 524 2 832 328 2 924 504 103,3 3 586 217 2 650 817 73,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 300 2 121 805 371 629 2 626 734 2 696 030 2 127 061 78,9 568 969
   1.1. Palgakulud 100 000 1 347 538 277 750 1 725 287 1 770 802 1 404 696 79,3 366 106
   1.2. Sotsiaalmaksud 32 500 444 687 91 657 568 845 583 851 454 935 77,9 128 916
   1.3. Töötuskindlustus 800 10 780 2 222 13 802 14 166 11 029 77,9 3 138
   1.4. Sihtstipendiumid 0 200 000 0 200 000 205 276 141 231 68,8 64 045
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 118 800 0 118 800 121 934 115 170 94,5 6 764
2. Koolitus ja lähetused 35 000 20 000 0 55 000 56 451 63 456 112,4 -7 005
3. Kantselei- ja majanduskulud 490 414 50 000 0 540 414 554 670 130 027 23,4 424 643
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 000 0 20 000 20 528 22 487 109,5 -1 960
5. IT kulud 0 20 500 0 20 500 21 041 24 141 114,7 -3 101
5.1. IT kulud 0 20 000 0 20 000 20 528 23 841 116,1 -3 314
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 500 0 500 513 300 58,5 213
6. Transpordikulud 3 000 2 000 0 5 000 5 132 4 443 86,6 689
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 20 528 36 811 179,3 -16 284
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 12 000 0 12 000 12 317 10 320 83,8 1 996
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 10 000 0 10 000 10 264 9 163 89,3 1 100
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 053 1 157 56,4 896
10. Ruumide kulud 0 71 000 8 895 79 895 82 003 104 380 127,3 -22 378
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 026 324 31,6 702
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 70 000 8 895 78 895 80 976 104 056 128,5 -23 080
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 114 498 0 114 498 117 519 127 688 108,7 -10 170
Tegevuskulud kokku 661 714 2 451 804 380 524 3 494 041 3 586 217 2 650 817 73,9 935 401