3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid : 193 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 148,15  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 567 533 808 489 247 867 1 056 356 1 056 356 100,0 1 623 889 734 859 45,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 58 925 0 58 925 29 462 50,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 80 000 0 80 000 85 739 107,2 85 739 85 739 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 2 000 0 2 000 6 825 341,3 6 825 6 825 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 39 914 10 000 0 10 000 28 125 281,3 68 039 62 535 91,9
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid -5 181 15 000 0 15 000 28 693 191,3 23 512 35 530 151,1
Kokku tulud õppetegevusest 602 266 974 414 247 867 1 222 281 1 235 201 101,1 1 837 467 954 951 52,0
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 94 645 873 666 46 077 919 743 919 743 100,0 1 014 388 965 057 95,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 647 119 2 577 875 0 2 577 875 2 585 733 100,3 3 232 851 2 431 070 75,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 304 836 263 000 0 263 000 516 270 196,3 821 105 375 325 45,7
2.3.2. Välistoetused 900 079 530 000 0 530 000 635 459 119,9 1 535 538 764 895 49,8
2.3.3. Tõukefondid -267 809 1 239 000 0 1 239 000 1 346 637 108,7 1 078 827 1 392 347 129,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 139 032 400 000 0 400 000 491 664 122,9 630 696 501 940 79,6
2.4.2. Välislepingud 1 561 0 0 0 10 273 0,0 11 834 25 635 216,6
Kokku tulud teadustegevusest 1 819 462 5 883 541 46 077 5 929 618 6 505 778 109,7 8 325 240 6 456 269 77,6
3.    Muud tulud 191 412 30 000 0 30 000 42 370 141,2 233 783 18 356 7,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -23 860 0 -23 860 -7 432 31,2 -7 432 -7 432 100,0
      Instituudi arengufondid 1 293 280 278 037 0 278 037 461 095 165,8 1 754 375 774 613 44,2
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -278 037 0 -278 037 -461 095 165,8 -461 095 -461 095 100,0
Tegevustulud kokku 3 906 421 6 864 095 293 944 7 158 039 7 775 916 108,6 11 682 337 7 735 662 66,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 401 400 4 666 072 87 126 5 154 597 5 564 891 5 372 639 96,5 192 252
   1.1. Palgakulud 300 000 3 191 668 65 116 3 556 784 3 837 908 3 736 931 97,4 100 977
   1.2. Sotsiaalmaksud 99 000 1 053 250 21 488 1 173 739 1 266 510 1 208 518 95,4 57 991
   1.3. Töötuskindlustus 2 400 25 533 521 28 454 30 703 29 196 95,1 1 508
   1.4. Sihtstipendiumid 0 160 000 0 160 000 173 811 163 033 93,8 10 778
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 235 620 0 235 620 255 959 234 960 91,8 20 999
2. Koolitus ja lähetused 125 000 60 000 0 185 000 190 179 191 823 100,9 -1 644
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 341 021 500 000 0 3 841 021 3 884 180 499 764 12,9 3 384 416
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 000 0 10 000 10 863 9 626 88,6 1 237
5. IT kulud 12 000 101 000 0 113 000 121 718 118 911 97,7 2 807
5.1. IT kulud 12 000 100 000 0 112 000 120 632 118 761 98,4 1 871
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 1 086 150 13,8 936
6. Transpordikulud 2 000 10 000 0 12 000 12 863 12 739 99,0 124
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 5 000 10 000 0 15 000 15 863 17 978 113,3 -2 115
8. Investeeringud põhivarasse 0 400 000 0 400 000 434 528 144 579 33,3 289 949
9. Muud tegevuskulud 20 000 23 000 0 43 000 44 985 30 625 68,1 14 360
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 20 000 0 0 20 000 20 000 20 462 102,3 -462
9.2. Muud tegevuskulud 0 23 000 0 23 000 24 985 10 163 40,7 14 822
10. Ruumide kulud 0 636 855 206 818 843 673 916 499 837 411 91,4 79 087
10.1. Ruumide kulud 0 10 000 0 10 000 10 863 8 755 80,6 2 108
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 626 855 206 818 833 673 905 636 828 656 91,5 76 979
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 447 168 0 447 168 485 767 499 566 102,8 -13 798
Tegevuskulud kokku 3 906 421 6 864 095 293 944 11 064 459 11 682 337 7 735 662 66,2 3 946 675