3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid : 162 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 125,55  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 50 084 136 634 132 003 268 637 268 637 100,0 318 721 136 772 42,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 642 0 19 642 53 033 270,0 53 033 53 033 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe   0 0 0   *** 0   ***
1.3. Täiendusõpe   0 0 0   *** 0   ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -3 104 3 000 0 3 000 8 088 269,6 4 984 12 404 248,9
Kokku tulud õppetegevusest 46 980 159 276 132 003 291 279 329 758 113,2 376 738 202 209 53,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 223 226 900 288 185 431 1 085 718 1 085 719 100,0 1 308 945 908 450 69,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 564 338 1 977 625 0 1 977 625 1 991 905 100,7 2 556 243 1 910 250 74,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 271 420 1 615 000 0 1 615 000 1 917 249 118,7 2 188 669 1 900 834 86,8
2.3.2. Välistoetused 1 704 603 1 115 000 0 1 115 000 1 468 122 131,7 3 172 725 1 865 483 58,8
2.3.3. Tõukefondid -224 318 621 000 0 621 000 1 028 482 165,6 804 163 1 000 068 124,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 173 245 410 000 0 410 000 525 182 128,1 698 427 641 071 91,8
2.4.2. Välislepingud 527 777 1 100 000 0 1 100 000 1 334 243 121,3 1 862 020 895 322 48,1
Kokku tulud teadustegevusest 3 240 291 7 738 913 185 431 7 924 343 9 350 901 118,0 12 591 192 9 121 479 72,4
3.    Muud tulud 527 766 850 000 0 850 000 824 831 97,0 1 352 597 595 599 44,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -84 800 0 -84 800 69 -0,1 69 69 100,0
      Instituudi arengufond 537 450 310 732 0 310 732 622 738 200,4 1 160 188 816 499 70,4
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -310 732 0 -310 732 -622 738 200,4 -622 738 -622 738 100,0
Tegevustulud kokku 4 352 486 8 663 388 317 434 8 980 822 10 505 560 117,0 14 858 046 10 113 116 68,1
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 401 400 5 093 411 38 935 5 533 746 6 166 560 5 576 727 90,4 589 833
   1.1. Palgakulud 300 000 3 639 358 29 099 3 968 457 4 422 272 4 048 401 91,5 373 871
   1.2. Sotsiaalmaksud 99 000 1 200 988 9 603 1 309 591 1 459 350 1 292 410 88,6 166 939
   1.3. Töötuskindlustus 2 400 29 115 233 31 748 35 378 31 270 88,4 4 108
   1.4. Sihtstipendiumid 0 120 000 0 120 000 133 723 97 065 72,6 36 658
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 103 950 0 103 950 115 837 107 580 92,9 8 257
2. Koolitus ja lähetused 160 000 100 000 0 260 000 289 732 271 643 93,8 18 090
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 560 086 1 900 000 -56 922 5 403 164 6 021 046 1 909 689 31,7 4 111 357
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 3 000 5 000 0 8 000 8 915 8 046 90,3 869
5. IT kulud 6 000 170 000 0 176 000 196 127 192 765 98,3 3 362
5.1. IT kulud 6 000 150 000 0 156 000 173 839 170 754 98,2 3 086
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 20 000 0 20 000 22 287 22 011 98,8 276
6. Transpordikulud 13 000 10 000 0 23 000 25 630 24 048 93,8 1 582
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 15 000 25 000 0 40 000 44 574 45 776 102,7 -1 202
8. Investeeringud põhivarasse 150 000 400 000 216 000 766 000 853 596 824 923 96,6 28 673
9. Muud tegevuskulud 33 000 23 000 0 56 000 62 404 58 857 94,3 3 547
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 30 000 3 000 0 33 000 36 774 34 965 95,1 1 809
9.2. Muud tegevuskulud 3 000 20 000 0 23 000 25 630 23 892 93,2 1 738
10. Ruumide kulud 11 000 341 404 119 421 471 825 525 781 453 179 86,2 72 602
10.1. Ruumide kulud 11 000 10 000 0 21 000 23 401 21 146 90,4 2 255
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 331 404 119 421 450 825 502 379 432 033 86,0 70 346
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 595 574 0 595 574 663 681 747 464 112,6 -83 783
Tegevuskulud kokku 4 352 486 8 663 388 317 434 13 333 309 14 858 046 10 113 116 68,1 4 744 930