5.5. Grandikeskus
Töötajaid : 25 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 23,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 8 834 0 240 500 240 500 240 500 100,0 249 334 209 896 84,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 90 0 0 0 680 *** 770 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 137 809 80 000 0 80 000 0 0,0 137 809 50 779 36,8
2.4.3. Tõukefondid -19 316 50 000 0 50 000 70 509 141,0 51 193 70 556 137,8
Kokku tulud teadustegevusest 127 417 130 000 240 500 370 500 311 689 84,1 439 106 331 231 75,4
3.  Muud tulud                  
3.  Muud tulud 0 15 000 0 15 000 8 053 53,7 8 053 8 053 100,0
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 82 200 0 82 200 79 867 97,2 79 867 79 867 100,0
Kokku muud tulud 0 97 200 0 97 200 87 920 90,5 87 920 87 920 100,0
4.  Tulud üldfondist 82 985 1 023 506 3 256 1 026 762 1 026 762 100,0 1 109 747 981 322 88,4
Tulud kokku 210 402 1 250 706 243 756 1 494 462 1 426 371 95,4 1 636 773 1 400 473 85,6
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134 000 1 086 729 0 1 220 729 1 171 215 1 047 594 89,4 123 622
   1.1. Palgakulud 100 000 812 204 0 912 204 875 198 783 453 89,5 91 745
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 268 027 0 301 027 288 815 257 889 89,3 30 927
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 6 498 0 7 498 7 202 6 252 86,8 950
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 15 000 30 000 0 45 000 43 633 44 398 101,8 -765
3. Kantselei- ja majanduskulud 47 402 20 000 0 67 402 66 490 16 638 25,0 49 853
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 584 0,0 -584
5. IT kulud 0 15 500 50 000 65 500 62 516 29 232 46,8 33 284
5.1. IT kulud 0 14 000 50 000 64 000 61 084 29 232 47,9 31 852
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 500 0 1 500 1 432 0 0,0 1 432
6. Transpordikulud 2 000 500 0 2 500 2 477 1 647 66,5 831
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 12 000 4 000 0 16 000 15 818 19 683 124,4 -3 865
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 33 833 190 500 224 333 214 112 182 763 85,4 31 349
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 33 833 190 500 224 333 214 112 182 763 85,4 31 349
10. Ruumide kulud 0 45 677 3 256 48 933 46 704 48 579 104,0 -1 876
10.1. Ruumide kulud 0 39 457 3 256 42 713 40 767 44 282 108,6 -3 515
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 6 220 0 6 220 5 937 4 297 72,4 1 639
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 14 467 0 14 467 13 808 9 356 67,8 4 452
Tegevuskulud kokku 210 402 1 250 706 243 756 1 704 864 1 636 773 1 400 473 85,6 236 300