3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid : 86 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 71,88  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 672 285 1 766 150 443 031 2 209 181 2 209 181 100,0 3 881 466 2 644 576 68,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 39 283 100,0 39 283 39 283 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 110 000 0 110 000 136 844 124,4 136 844 136 844 100,0
1.3. Täiendusõpe 80 331 425 000 0 425 000 402 058 94,6 482 389 482 108 99,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 139 131 85 000 0 85 000 114 597 134,8 253 728 132 546 52,2
1.5.2. Välistoetused 43 293 30 000 0 30 000 23 579 78,6 66 872 42 217 63,1
1.5.3. Tõukefondid -103 997 205 000 0 205 000 351 730 171,6 247 733 317 425 128,1
Kokku tulud õppetegevusest 1 831 043 2 660 433 443 031 3 103 464 3 277 272 105,6 5 108 314 3 795 000 74,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 60 460 167 961 16 448 184 409 184 409 100,0 244 869 123 101 50,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 58 444 170 000 0 170 000 307 319 180,8 365 763 248 699 68,0
2.3.2. Välistoetused -23 134 145 000 0 145 000 224 865 155,1 201 731 288 360 142,9
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -13 310 140 000 0 140 000 161 562 115,4 148 251 148 251 100,0
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 82 459 622 961 16 448 639 409 878 155 137,3 960 613 808 411 84,2
3.   Muud tulud 71 090 10 000 0 10 000 34 318 343,2 105 408 44 013 41,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -11 119 0 -11 119 -8 333 74,9 -8 333 -8 333 100,0
6.   Instituudi arengufond 269 143 44 476 0 44 476 52 937 119,0 322 080 150 038 46,6
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 -44 476 0 -44 476 -52 937 119,0 -52 937 -52 937 100,0
Tegevustulud kokku 2 253 734 3 282 275 459 479 3 741 754 4 181 411 111,8 6 435 146 4 736 191 73,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 300 1 982 637 457 112 2 573 049 2 859 720 2 975 698 104,1 -115 977
   1.1. Palgakulud 100 000 1 292 183 341 638 1 733 821 1 925 796 2 068 472 107,4 -142 676
   1.2. Sotsiaalmaksud 32 500 426 420 112 741 571 661 635 013 671 738 105,8 -36 725
   1.3. Töötuskindlustus 800 10 337 2 733 13 871 15 406 16 265 105,6 -858
   1.4. Sihtstipendiumid 0 120 000 0 120 000 134 100 130 123 97,0 3 977
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 133 696 0 133 696 149 405 89 100 59,6 60 305
2. Koolitus ja lähetused 60 000 40 000 0 100 000 104 700 104 477 99,8 223
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 914 434 515 000 0 2 429 434 2 489 947 822 096 33,0 1 667 851
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 150 000 0 150 000 167 625 117 535 70,1 50 090
5. IT kulud 42 000 65 000 0 107 000 114 638 115 220 100,5 -583
5.1. IT kulud 42 000 60 000 0 102 000 109 050 109 992 100,9 -942
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 000 0 5 000 5 588 5 228 93,6 360
6. Transpordikulud 0 10 000 0 10 000 11 175 10 884 97,4 291
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 90 000 60 000 0 150 000 157 050 155 164 98,8 1 886
8. Investeeringud põhivarasse 14 000 9 500 0 23 500 24 616 22 723 92,3 1 893
9. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 6 705 6 471 96,5 234
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 851 0,0 -851
9.2. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 6 705 5 620 83,8 1 085
10. Ruumide kulud 0 338 978 2 367 341 345 381 453 285 706 74,9 95 747
10.1. Ruumide kulud 0 20 000 0 20 000 22 350 7 826 35,0 14 524
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 318 978 2 367 321 345 359 103 277 880 77,4 81 223
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 105 160 0 105 160 117 516 120 216 102,3 -2 700
Tegevuskulud kokku 2 253 734 3 282 275 459 479 5 995 488 6 435 146 4 736 191 73,6 1 698 955