3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Töötajaid : 553 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 445,55
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 117 919 9 449 626 466 459 9 916 085 9 916 085 100,0 11 034 004 10 729 026 97,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 265 162 34 570 299 732 206 237 68,8 206 237 206 237 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 250 000 -41 000 209 000 269 475 128,9 269 475 237 279 88,1
1.3. Täiendusõpe 27 240 270 000 -112 000 158 000 290 218 183,7 317 458 302 288 95,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 126 369 600 000 27 765 627 765 693 024 110,4 819 393 727 437 88,8
1.5.2. Välistoetused 171 699 160 000 36 000 196 000 192 209 98,1 363 908 184 855 50,8
1.5.3. Tõukefondid -363 925 845 259 178 461 1 023 720 1 116 074 109,0 752 149 782 942 104,1
Kokku tulud õppetegevusest 1 079 302 11 840 047 590 255 12 430 302 12 683 321 102,0 13 762 623 13 170 063 95,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 1 129 042 2 504 808 757 417 3 262 225 3 262 225 100,0 4 391 267 2 812 500 64,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 528 844 2 591 000 162 765 2 753 765 2 824 092 102,6 3 352 936 2 803 706 83,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 1 419 835 1 200 000 16 890 1 216 890 2 709 089 222,6 4 128 924 2 012 639 48,7
2.4.2. Välistoetused 187 311 300 000 2 163 840 2 463 840 3 481 119 141,3 3 668 430 891 823 24,3
2.4.3. Tõukefondid -186 878 600 000 74 230 674 230 454 797 67,5 267 919 311 299 116,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 8 935 20 000 240 100 260 100 36 942 14,2 45 877 31 522 68,7
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 3 087 090 7 215 808 3 415 242 10 631 050 12 768 263 120,1 15 855 353 8 863 489 55,9
3.   Muud tulud 89 012 90 000 -44 500 45 500 270 295 594,1 359 307 220 351 61,3
6.   Valdkonna arengufond 52 529 0 0 0 36 272 *** 88 801 55 809 62,8
6.  Instituudi arengufond 358 175 0 0 0 584 221 *** 942 396 615 659 65,3
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -50 175 *** -50 175 -50 175 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -584 221 *** -584 221 -584 221 100,0
Tegevustulud kokku 4 666 109 19 145 855 3 960 996 23 106 851 25 707 975 111,3 30 374 083 22 290 975 73,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 634 200 15 526 262 2 441 176 18 601 638 20 234 547 17 589 869 86,9 2 644 678
1.1. Palgakulud 400 000 10 055 353 1 930 206 12 385 559 13 425 692 11 797 620 87,9 1 628 073
1.2. Sotsiaalmaksud 131 000 3 318 267 636 968 4 086 235 4 429 471 3 799 376 85,8 630 095
1.3. Töötuskindlustus 3 200 80 443 15 442 99 084 107 406 91 525 85,2 15 880
1.4. Sihtstipendiumid 100 000 1 300 000 -141 440 1 258 560 1 415 165 1 198 118 84,7 217 047
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 772 200 0 772 200 856 813 703 230 82,1 153 583
2. Koolitus ja lähetused 195 000 400 000 -138 060 456 940 497 043 554 949 111,7 -57 907
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 768 709 700 000 -402 110 4 066 599 4 394 215 1 149 568 26,2 3 244 647
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 11 000 300 000 87 956 398 956 440 000 412 219 93,7 27 781
5. IT kulud 3 700 147 151 76 917 227 768 248 306 184 296 74,2 64 010
5.1. IT kulud 1 000 142 151 75 717 218 868 238 868 179 264 75,0 59 604
5.2. IT kulud (sisekäive) 2 700 5 000 1 200 8 900 9 437 5 032 53,3 4 405
6. Transpordikulud 4 000 60 000 -2 000 62 000 66 312 78 395 118,2 -12 083
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 38 000 250 000 -14 576 273 424 306 167 375 994 122,8 -69 828
8. Investeeringud põhivarasse 11 000 20 000 162 000 193 000 213 060 48 016 22,5 165 044
9. Muud tegevuskulud 500 110 000 1 673 800 1 784 300 2 118 918 25 410 1,2 2 093 508
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 70 000 -2 700 67 300 74 954 -12 536 -16,7 87 490
9.2. Muud tegevuskulud 500 40 000 1 676 500 1 717 000 2 043 965 37 947 1,9 2 006 018
10. Ruumide kulud 0 1 098 887 34 558 1 133 445 1 222 594 1 164 249 95,2 58 345
10.1. Ruumide kulud 0 300 000 10 601 310 601 323 103 333 504 103,2 -10 401
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 798 887 23 957 822 844 899 491 830 744 92,4 68 747
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 533 555 41 336 574 890 632 922 708 010 111,9 -75 087
Tegevuskulud kokku 4 666 109 19 145 855 3 960 996 27 772 960 30 374 083 22 290 975 73,4 8 083 109