3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid : 8 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 6,65
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 404 683 473 253 142 833 616 086 616 086 100,0 1 020 769 680 427 66,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 640 0 19 640 16 500 84,0 16 500 16 500 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 19 224 *** 19 224 9 603 50,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 2 078 *** 2 078 2 060 99,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 5 280 6 600 0 6 600 0 0,0 5 280 5 280 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -151 326 529 200 0 529 200 463 071 87,5 311 745 327 580 105,1
Kokku tulud õppetegevusest 258 638 1 028 693 142 833 1 171 526 1 116 959 95,3 1 375 596 1 041 450 75,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 200 377 1 404 326 -1 035 545 368 780 368 781 100,0 569 158 209 006 36,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 881 383 0 0 0 682 983 *** 1 564 366 441 713 28,2
2.3.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3.3. Tõukefondid -132 417 220 380 0 220 380 262 527 119,1 130 110 170 759 131,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 185 100 0 185 100 0 0,0 0 0 ***
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 949 344 1 809 806 -1 035 545 774 260 1 314 291 169,7 2 263 635 821 479 36,3
3.   Muud tulud 2 238 0 0 0 4 504 *** 6 742 3 750 55,6
6.   Valdkonna arengufond 52 529 0 0 0 36 272 *** 88 801 55 809 62,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -38 649 *** -38 649 -38 649 100,0
Tegevustulud kokku 1 262 749 2 838 499 -892 712 1 945 786 2 433 376 125,1 3 696 125 1 883 838 51,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 2 323 351 -576 263 1 747 088 2 012 587 1 419 746 70,5 592 841
   1.1. Palgakulud 0 1 630 307 -430 690 1 199 617 1 381 919 944 473 68,3 437 446
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 538 001 -142 128 395 874 456 033 302 077 66,2 153 956
   1.3. Töötuskindlustus 0 13 042 -3 446 9 597 11 055 7 323 66,2 3 732
   1.4. Sihtstipendiumid 0 142 000 0 142 000 163 579 165 873 101,4 -2 294
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 0 20 000 0 20 000 23 039 20 538 89,1 2 501
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 262 749 132 000 -321 100 1 073 649 1 236 808 194 524 15,7 1 042 284
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 90 000 0 90 000 103 677 70 779 68,3 32 898
5. IT kulud 0 20 200 0 20 200 23 270 1 250 5,4 22 020
5.1. IT kulud 0 20 000 0 20 000 23 039 1 250 5,4 21 790
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 200 0 200 230 0 0,0 230
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 3 456 1 370 39,6 2 086
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 100 000 0 100 000 115 197 85 179 73,9 30 018
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 33 000 0 33 000 38 015 -14 872 -39,1 52 887
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 31 000 0 31 000 35 711 -16 264 -45,5 51 975
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 304 1 392 60,4 912
10. Ruumide kulud 0 55 500 4 651 60 151 69 292 57 073 82,4 12 219
10.1. Ruumide kulud 0 3 000 0 3 000 3 456 2 620 75,8 836
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 52 500 4 651 57 151 65 836 54 454 82,7 11 382
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 61 447 0 61 447 70 785 48 252 68,2 22 533
Tegevuskulud kokku 1 262 749 2 838 499 -892 712 3 208 536 3 696 125 1 883 838 51,0 1 812 287