5.7. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid : 16 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 12,7  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.3. Täiendusõpe  2 501 20 000 0 20 000 31 755 158,8 34 256 25 615 74,8
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 740 592 392 937 0 392 937 191 270 48,7 931 863 352 355 37,8
1.5.2. Välistoetused 429 629 0 0 0 0 *** 429 629 152 040 35,4
1.5.3. Tõukefondid -5 083 0 0 0 29 746 *** 24 663 25 043 101,5
Kokku tulud õppetegevusest 1 167 640 412 937 0 412 937 252 771 61,2 1 420 411 555 053 39,1
2. Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 95 937 0 50 000 50 000 50 000 100,0 145 937 77 036 52,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused   0 0 0   *** 0   ***
2.4.2. Välistoetused 1 415 0 0 0 835 *** 2 250 0 0,0
2.4.3. Tõukefondid   0 0 0   *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 97 352 0 50 000 50 000 50 835 101,7 148 187 77 036 52,0
3.2.  Muud tulud 0 0 0 0 715 *** 715 715 100,0
4.  Tulud üldfondist 139 284 690 057 2 225 692 282 692 282 100,0 831 566 838 794 100,9
Tulud kokku 1 404 276 1 102 994 52 225 1 155 219 996 603 86,3 2 400 879 1 471 598 61,3
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 84 000 356 019 0 440 019 457 740 538 505 117,6 -80 765  
   1.1. Palgakulud 50 000 266 083 0 316 083 329 328 389 849 118,4 -60 522  
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 87 807 0 104 307 108 678 128 272 118,0 -19 593  
   1.3. Töötuskindlustus 500 2 129 0 2 629 2 735 3 110 113,7 -375  
   1.4. Sihtstipendiumid 17 000 0 0 17 000 17 000 17 275 101,6 -275  
2. Koolitus ja lähetused 0 26 000 50 000 76 000 79 783 83 269 104,4 -3 486  
3. Kantselei- ja majanduskulud 574 167 23 000 0 597 167 598 312 44 770 7,5 553 542  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 20 000 10 000 0 30 000 30 498 31 556 103,5 -1 058  
5. IT kulud 0 21 000 0 21 000 22 045 4 468 20,3 17 578  
5.1. IT kulud 0 21 000 0 21 000 22 045 4 268 19,4 17 778  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 200 0,0 -200  
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 3 149 492 15,6 2 657  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 18 000 9 000 0 27 000 27 448 35 967 131,0 -8 519  
8. Investeeringud põhivarasse 10 000 0 0 10 000 10 000 9 942 99,4 58  
9. Muud tegevuskulud 5 000 3 000 0 8 000 8 149 -19 037 -233,6 27 187  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -21 500 0,0 21 500  
9.2. Muud tegevuskulud 5 000 3 000 0 8 000 8 149 2 463 30,2 5 687  
10. Ruumide kulud 1 500 19 819 2 225 23 544 24 642 23 766 96,4 876  
10.1. Ruumide kulud 1 500 0 0 1 500 1 500 1 321 88,1 179  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 19 819 2 225 22 044 23 142 22 445 97,0 697  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 7 156 0 7 156 7 512 1 634 21,7 5 879  
Tegevuskulud kokku 712 667 477 994 52 225 1 242 886 1 269 279 755 331 59,5 513 948  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Erasmus+ programmi toetused 583 121 325 000 0 908 121 723 112 287 495 39,8 435 617  
Avalike ürituste korraldamine 25 957 120 000 0 145 957 145 957 155 852 106,8 -9 895  
Väliskoostöölepingud 75 874 40 000 0 115 874 115 874 20 405 17,6 95 469  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 6 657 140 000 0 146 657 146 657 138 405 94,4 8 252  
Ukraina kriis 0 0 0 0 0 114 111 0,0 -114 111  
Kulud kokku 1 404 276 1 102 994 52 225 2 559 495 2 400 879 1 471 598 61,3 929 281