5.6. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Töötajaid : 17 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 16,2  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 28 069 *** 28 069 45 389 161,7
Kokku tulud õppetegevusest 0 0 0 0 28 069 *** 28 069 45 389 161,7
2. Tulud teadustegevusest                  
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.3. Tõukefondid -63 528 184 715 0 184 715 237 112 128,4 173 585 195 454 112,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 66 400 70 000 0 70 000 214 925 307,0 281 325 189 035 67,2
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 5 873 254 715 0 254 715 452 038 177,5 457 910 384 490 84,0
3. Muud tulud                 ***
3.1.  Toetused -44 774 67 790   67 790 175 343 258,7 130 569 235 663 180,5
3.2.  Muud tulud 0 0   0 120 875 *** 120 875 116 213 96,1
Kokku muud tulud -44 774 67 790 0 67 790 296 218 437,0 251 443 351 876  
4.  Tulud üldfondist 143 621 756 491 9 095 765 586 765 586 100,0 909 207 672 079 73,9
Tulud kokku 104 719 1 078 996 9 095 1 088 091 1 541 910 141,7 1 646 629 1 453 834 88,3
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 702 179 0 702 179 1 034 780 866 090 83,7 168 690
   1.1. Palgakulud 0 524 798 0 524 798 773 378 689 741 89,2 83 638
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 173 183 0 173 183 255 215 172 175 67,5 83 039
   1.3. Töötuskindlustus 0 4 198 0 4 198 6 187 4 174 67,5 2 013
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 16 000 20 000 0 36 000 45 473 57 572 126,6 -12 098
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 747 141 259 5 500 148 506 218 022 136 989 62,8 81 033
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 2 000 0 2 000 2 947 43 284 1468,6 -40 337
5. IT kulud 2 000 12 000 0 14 000 19 684 26 467 134,5 -6 783
5.1. IT kulud 2 000 10 000 0 12 000 16 737 26 317 157,2 -9 580
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 2 947 150 5,1 2 797
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 4 421 3 461 78,3 960
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 15 000 0 15 000 22 105 30 394 137,5 -8 289
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 474 4 127 280,1 -2 654
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -1 206 0,0 1 206
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 474 5 333 361,9 -3 860
10. Ruumide kulud 0 25 232 3 595 28 827 42 481 27 079 63,7 15 402
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 2 947 452 15,3 2 496
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 23 232 3 595 26 827 39 534 26 627 67,4 12 907
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 27 326 0 27 326 40 270 104 456 259,4 -64 187
Tegevuskulud kokku 19 747 948 996 9 095 977 838 1 431 657 1 299 919 90,8 131 738  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Intellektuaalomandi kaitse 84 972 130 000 0 214 972 214 972 153 915 71,6 61 057  
Kulud kokku 104 719 1 078 996 9 095 1 192 810 1 646 629 1 453 834 88,3 192 794