5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid : 60 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 57,5  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5.3. Tõukefondid -25 824 0 0 0 36 067 *** 10 243 10 243 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 193 349 0 581 400 581 400 581 400 100,0 774 749 282 095 36,4
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud -51 122 30 000 0 30 000 110 418 368,1 59 296 84 810 143,0
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus) 0 86 400 0 86 400 93 683 108,4 93 683 93 683 100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive) 0 62 000 0 62 000 62 754 101,2 62 754 62 754 100,0
3.    Kokku muud tulud -51 122 178 400 0 178 400 266 855 149,6 215 733 241 247 111,8
4.    Tulud üldfondist 684 178 4 065 736 39 507 4 105 243 4 105 243 100,0 4 789 421 4 123 356 86,1
Tulud kokku 800 581 4 244 136 620 907 4 865 043 4 989 565 102,6 5 790 146 4 656 941 80,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134 000 2 309 822 0 2 443 822 2 540 530 2 413 986 95,0 126 544
   1.1. Palgakulud 100 000 1 726 324 0 1 826 324 1 898 596 1 804 838 95,1 93 759
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 569 687 0 602 687 626 537 594 778 94,9 31 759
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 13 811 0 14 811 15 397 14 370 93,3 1 027
2. Koolitus ja lähetused 0 50 000 0 50 000 51 979 57 949 111,5 -5 970
3. Kantselei- ja majanduskulud 7 055 132 730 0 139 785 145 317 116 126 79,9 29 191
6. Transpordikulud 0 17 450 0 17 450 18 141 3 134 17,3 15 006
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 26 250 0 36 250 37 684 46 780 124,1 -9 096
8. Investeeringud põhivarasse 12 000 0 0 12 000 12 475 11 531 92,4 944
9. Muud tegevuskulud 0 319 300 0 319 300 331 935 305 865 92,1 26 071
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 319 300 0 319 300 331 935 305 865 92,1 26 071
10. Ruumide kulud 0 84 984 39 507 124 491 129 417 122 217 94,4 7 201
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 4 192 *** -4 192
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 84 984 39 507 124 491 129 417 118 025 91,2 11 392
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 3 600 0 3 600 3 742 18 202 486,4 -14 460
Tegevuskulud kokku 163 055 2 944 136 39 507 3 146 698 3 271 220 3 095 790 94,6 175 430  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Digiareng 540 930 200 000 581 400 1 322 330 1 322 330 601 536 45,5 720 793
Digitaristu 96 597 1 100 000 0 1 196 597 1 196 597 959 615 80,2 236 982
Kulud kokku 800 581 4 244 136 620 907 5 665 624 5 790 146 4 656 941 80,4 1 133 205