3.2.3. Sotsiaalteaduste valdkond
JS - Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Töötajaid : 101 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 80,90  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 986 923 921 393 59 588 980 981 980 981 100,0 1 967 904 955 383 48,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 19 642 50,0 19 642 19 642 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 120 000 0 120 000 157 397 131,2 157 397 157 397 100,0
1.3. Täiendusõpe 39 405 30 000 0 30 000 40 162 133,9 79 567 33 241 41,8
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 184 730 20 600 0 20 600 -30 414 -147,6 154 316 84 430 54,7
1.5.2. Välistoetused 246 886 206 400 0 206 400 212 404 102,9 459 289 205 439 44,7
1.5.3. Tõukefondid -16 740 54 000 0 54 000 68 278 126,4 51 538 67 640 131,2
Kokku tulud õppetegevusest 1 441 205 1 391 676 59 588 1 451 264 1 448 449 99,8 2 889 653 1 523 171 52,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 179 624 411 874 79 017 490 891 490 891 100,0 670 515 661 682 98,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 118 125 336 000 0 336 000 337 500 100,4 455 625 330 576 72,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 99 510 69 000 0 69 000 460 924 668,0 560 434 209 066 37,3
2.3.2. Välistoetused 1 225 093 931 000 0 931 000 779 983 83,8 2 005 076 1 032 681 51,5
2.3.3. Tõukefondid -12 821 100 000 0 100 000 58 582 58,6 45 761 53 706 117,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 408 049 316 000 0 316 000 606 653 192,0 1 014 701 426 106 42,0
2.4.2. Välislepingud 36 973 20 000 0 20 000 14 983 74,9 51 956 3 717 7,2
Kokku tulud teadustegevusest 2 054 553 2 183 874 79 017 2 262 891 2 749 515 121,5 4 804 068 2 717 533 56,6
3.   Muud tulud 121 474 50 000 0 50 000 85 494 171,0 206 968 37 118 17,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -29 971 0 -29 971 -29 416 98,1 -29 416 -29 416 100,0
6.   Instituudi arengufondid 181 465 108 864 0 0 123 449 *** 304 915 121 363 39,8
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -108 864 0 0 -123 449 *** -123 449 -123 449 100,0
Tegevustulud kokku 3 798 697 3 595 579 138 605 3 734 184 4 254 042 113,9 8 052 738 4 246 320 52,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0 3 060 878 121 017 3 181 895 3 624 865 3 293 539 90,9 331 326
   1.1. Palgakulud 0 2 135 750 90 446 2 226 196 2 536 118 2 334 871 92,1 201 247
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 704 797 29 847 734 645 836 919 744 074 88,9 92 845
   1.3. Töötuskindlustus 0 17 086 724 17 810 20 289 18 023 88,8 2 266
   1.4. Sihtstipendiumid 0 120 000 0 120 000 136 706 116 711 85,4 19 995
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 83 245 0 83 245 94 834 79 860 84,2 14 974
2. Koolitus ja lähetused 100 000 50 000 0 150 000 156 961 142 268 90,6 14 692
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 578 697 110 000 10 000 3 698 697 3 715 403 266 446 7,2 3 448 957
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 20 000 10 000 0 30 000 31 392 27 981 89,1 3 411
5. IT kulud 0 52 000 0 52 000 59 239 27 191 45,9 32 048
5.1. IT kulud 0 50 000 0 50 000 56 961 25 182 44,2 31 779
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 2 278 2 010 88,2 269
6. Transpordikulud 0 6 000 0 6 000 6 835 6 877 100,6 -42
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 60 000 10 000 0 70 000 71 392 68 611 96,1 2 781
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 20 000 7 500 0 27 500 28 544 24 226 84,9 4 318
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 15 000 2 500 0 17 500 17 848 15 420 86,4 2 428
9.2. Muud tegevuskulud 5 000 5 000 0 10 000 10 696 8 806 82,3 1 890
10. Ruumide kulud 20 000 108 257 7 588 135 845 151 972 139 761 92,0 12 212
10.1. Ruumide kulud 20 000 3 000 0 23 000 23 418 22 502 96,1 916
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 105 257 7 588 112 845 128 555 117 259 91,2 11 296
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 180 944 0 180 944 206 134 249 419 121,0 -43 285
Tegevuskulud kokku 3 798 697 3 595 579 138 605 7 532 880 8 052 738 4 246 320 52,7 3 806 418