3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Keemia instituut
Töötajaid : 185 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 137,89
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 132 517 1 040 227 258 945 1 299 172 1 299 172 100,0 1 431 689 1 235 752 86,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 88 387 0 88 387 78 566 88,9 78 566 78 566 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 60 000 0 60 000 64 926 108,2 64 926 64 926 100,0
1.3. Täiendusõpe 5 479 1 000 0 1 000 3 300 330,0 8 779 2 100 23,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 102 398 *** 102 398 108 891 106,3
1.5.2. Välistoetused 841 977 300 000 0 300 000 1 402 973 467,7 2 244 950 628 466 28,0
1.5.3. Tõukefondid -7 324 66 000 0 66 000 157 255 238,3 149 931 141 818 94,6
Kokku tulud õppetegevusest 972 649 1 555 614 258 945 1 814 559 3 108 591 171,3 4 081 240 2 260 519 55,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 293 658 612 063 316 471 928 534 928 534 100,0 1 222 192 839 717 68,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 874 954 2 859 125 0 2 859 125 2 866 391 100,3 3 741 345 2 868 871 76,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 243 626 475 000 0 475 000 842 874 177,4 1 086 500 620 686 57,1
2.3.2. Välistoetused 13 540 297 000 0 297 000 1 398 337 470,8 1 411 877 422 919 30,0
2.3.3. Tõukefondid -224 403 775 000 0 775 000 869 665 112,2 645 263 695 846 107,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 146 975 622 000 0 622 000 749 972 120,6 896 948 659 369 73,5
2.4.2. Välislepingud 28 423 70 000 0 70 000 51 065 73,0 79 488 23 509 29,6
Kokku tulud teadustegevusest 1 376 773 5 710 188 316 471 6 026 659 7 706 839 127,9 9 083 612 6 130 917 67,5
3.   Muud tulud 211 305 100 000 0 100 000 75 554 75,6 286 859 85 601 29,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -29 280 0 -29 280 -10 799 36,9 -10 799 -10 799 100,0
        Instituudi arengufondid 258 678 324 499 0 324 499 588 525 181,4 847 203 675 653 79,8
        Eraldis instituudi arengufondi 0 -324 499 0 -324 499 -588 525 181,4 -588 525 -588 525 100,0
Tegevustulud kokku 2 819 406 7 336 523 575 416 7 911 939 10 880 184 137,5 13 699 590 8 553 366 62,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 800 4 516 830 140 738 4 791 368 6 116 641 5 463 799 89,3 652 843
   1.1. Palgakulud 100 000 2 662 115 105 185 2 867 301 3 660 384 3 383 764 92,4 276 620
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 878 498 34 711 946 209 1 207 927 1 115 018 92,3 92 909
   1.3. Töötuskindlustus 800 21 297 841 22 938 29 283 26 905 91,9 2 379
   1.4. Sihtstipendiumid 0 650 000 0 650 000 829 787 652 332 78,6 177 455
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 304 920 0 304 920 389 260 285 780 73,4 103 480
2. Koolitus ja lähetused 93 000 70 000 0 163 000 208 085 193 450 93,0 14 635
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 542 606 1 100 000 -17 500 3 625 106 4 627 795 840 980 18,2 3 786 815
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 40 000 10 000 0 50 000 63 830 62 301 97,6 1 528
5. IT kulud 0 111 000 0 111 000 141 702 60 547 42,7 81 156
5.1. IT kulud 0 110 000 0 110 000 140 426 60 013 42,7 80 413
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 1 277 534 41,8 743
6. Transpordikulud 5 000 12 000 0 17 000 21 702 19 150 88,2 2 553
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 25 532 23 153 90,7 2 379
8. Investeeringud põhivarasse 0 400 000 220 000 620 000 791 489 423 050 53,4 368 439
9. Muud tegevuskulud 0 4 500 0 4 500 5 745 2 175 37,9 3 569
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -2 960 0,0 2 960
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 500 0 4 500 5 745 5 135 89,4 610
10. Ruumide kulud 5 000 612 625 232 178 849 803 1 084 855 833 656 76,8 251 200
10.1. Ruumide kulud 5 000 30 000 0 35 000 44 681 34 490 77,2 10 191
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 582 625 232 178 814 803 1 040 174 799 166 76,8 241 009
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 479 567 0 479 567 612 213 631 106 103,1 -18 892
Tegevuskulud kokku 2 819 406 7 336 523 575 416 10 731 344 13 699 590 8 553 366 62,4 5 146 224