3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid : 79 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 61,45
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 179 462 1 011 337 17 209 1 028 546 1 028 546 100,0 1 208 008 1 148 324 95,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 45 176 0 45 176 54 211 120,0 54 211 54 211 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 25 000 0 25 000 24 432 97,7 24 432 24 432 100,0
1.3. Täiendusõpe 970 2 500 0 2 500 3 985 159,4 4 955 3 587 72,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 11 449 13 000 0 13 000 0 0,0 11 449 11 449 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 23 610 *** 23 610 4 082 17,3
1.5.3. Tõukefondid -35 485 80 000 0 80 000 82 420 103,0 46 935 54 528 116,2
Kokku tulud õppetegevusest 156 396 1 177 013 17 209 1 194 222 1 217 204 101,9 1 373 600 1 300 612 94,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 137 415 214 148 206 472 420 620 420 620 100,0 558 035 366 056 65,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 269 209 875 000 0 875 000 803 014 91,8 1 072 223 796 278 74,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 111 105 300 000 0 300 000 374 088 124,7 485 193 272 408 56,1
2.3.2. Välistoetused 0 0 0 0 8 000 *** 8 000 5 192 64,9
2.3.3. Tõukefondid -16 999 80 000 0 80 000 35 525 44,4 18 526 18 063 97,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 5 414 35 000 0 35 000 0 0,0 5 414 5 414 100,0
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 506 145 1 504 148 206 472 1 710 620 1 641 247 95,9 2 147 392 1 463 411 68,1
3.   Muud tulud 1 682 0 0 0 3 707 *** 5 389 3 110 57,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -110 571 *** -110 571 -110 571 100,0
      Instituudi arengufondid 122 175 0 0 0 110 571 *** 232 746 163 978 70,5
Tegevustulud kokku 786 397 2 681 161 223 681 2 904 842 2 862 158 98,5 3 648 555 2 820 539 77,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 300 2 290 013 216 872 2 640 185 2 609 655 2 301 987 88,2 307 668
   1.1. Palgakulud 100 000 1 421 086 162 087 1 683 173 1 663 709 1 497 884 90,0 165 825
   1.2. Sotsiaalmaksud 32 500 468 958 53 489 554 947 548 530 480 561 87,6 67 969
   1.3. Töötuskindlustus 800 11 369 1 297 13 465 13 310 11 605 87,2 1 705
   1.4. Sihtstipendiumid 0 250 000 0 250 000 247 109 181 257 73,4 65 852
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 138 600 0 138 600 136 997 130 680 95,4 6 317
2. Koolitus ja lähetused 60 000 55 000 0 115 000 113 670 132 829 116,9 -19 159
3. Kantselei- ja majanduskulud 572 097 85 000 0 657 097 649 499 101 643 15,6 547 856
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 1 000 5 000 0 6 000 5 931 15 068 254,1 -9 138
5. IT kulud 0 26 000 0 26 000 25 699 22 833 88,8 2 867
5.1. IT kulud 0 25 000 0 25 000 24 711 22 683 91,8 2 028
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 000 0 1 000 988 150 15,2 838
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 2 965 3 095 104,4 -129
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 20 000 10 000 1 100 31 100 30 740 37 091 120,7 -6 351
8. Investeeringud põhivarasse 0   0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 9 000 0 9 000 8 896 8 280 93,1 616
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 6 000 0 6 000 5 931 3 651 61,6 2 280
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 2 965 4 629 156,1 -1 664
10. Ruumide kulud 0 81 000 5 709 86 709 85 706 82 067 95,8 3 639
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 988 694 70,2 295
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 80 000 5 709 85 709 84 718 81 373 96,1 3 345
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 117 148 0 117 148 115 793 115 647 99,9 146
Tegevuskulud kokku 786 397 2 681 161 223 681 3 691 240 3 648 555 2 820 539 77,3 828 016