5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid : 114 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 109,13  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.2. Baasfinantseerimine 115 440 0 100 000 100 000 100 000 100,0 215 440 112 337 52,1
3.    Muud tulud                  
3.1. Üüritulud -48 270 471 600 0 471 600 502 147 106,5 453 877 417 463 92,0
3.2. Muud tulud 14 538 0 0 0 17 156 *** 31 694 0 0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive) 0 10 190 531 0 10 190 531 11 957 902 117,3 11 957 902 11 957 902 100,0
Kokku muud tulud -33 732 10 662 131 0 10 662 131 12 477 205 117,0 12 443 473 12 375 364 99,5
4.    Tulud üldfondist 0 0 81 085 81 085 81 085 100,0 81 085 81 085 100,0
Tulud kokku 81 708 10 662 131 181 085 10 843 216 12 658 290 116,7 12 739 998 12 568 786 98,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 13 380 1 264 039 0 1 277 419 1 283 997 1 229 446 95,8 54 551
   1.1. Palgakulud 10 000 944 722 0 954 722 959 639 920 182 95,9 39 457
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 300 311 758 0 315 058 316 681 301 943 95,3 14 737
   1.3. Töötuskindlustus 80 7 558 0 7 638 7 677 7 320 95,3 357
2. Koolitus ja lähetused 0 12 000 0 12 000 12 062 9 846 81,6 2 216
3. Kantselei- ja majanduskulud 86 959 34 000 100 000 220 959 221 657 111 329 50,2 110 327
5. IT kulud 0 46 000 0 46 000 46 239 39 550 85,5 6 690
5.1. IT kulud 0 12 000 0 12 000 12 062 7 730 64,1 4 333
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 34 000 0 34 000 34 177 31 820 93,1 2 357
6. Transpordikulud 0 32 000 0 32 000 32 167 35 738 111,1 -3 572
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 12 000 0 12 000 12 062 16 367 135,7 -4 304
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 1 000 1 000 0 2 000 2 005 2 129 106,2 -124
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 1 000 0 2 000 2 005 2 129 106,2 -124
10. Ruumide kulud 30 000 313 769 81 085 424 854 426 909 467 522 109,5 -40 613
10.1. Ruumide kulud 30 000 3 000 0 33 000 33 016 35 319 107,0 -2 303
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 163 223 32 526 195 749 196 768 182 504 92,8 14 265
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid 0 147 546 48 559 196 105 197 125 249 700 126,7 -52 575
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 56 592 0 56 592 56 887 60 193 105,8 -3 307
Tegevuskulud kokku 131 339 1 771 400 181 085 2 083 824 2 093 985 1 972 121 94,2 121 865
Haldus- ja remondikulude arveldus  
Elekter 9 673 2 607 918 0 2 617 591 4 425 979 4 430 258 100,1 -4 279
Küte -12 466 1 247 980 0 1 235 514 1 542 761 1 544 014 100,1 -1 253
Kaugjahutus 0 50 987 0 50 987 76 953 76 953 100,0 0
Puhastus ja korrashoid 0 2 197 773 0 2 197 773 2 026 985 2 026 985 100,0 0
Hooldusremont -44 068 692 468 0 648 400 505 668 456 554 90,3 49 114
Valve ja turvateenus 0 1 093 851 0 1 093 851 1 082 310 1 082 310 100,0 0
Insenerivõrkude remont ja hooldus -19 168 570 000 0 550 832 516 707 516 596 100,0 111
Riidehoiuteenus 0 80 852 0 80 852 74 593 74 593 100,0 0
Vesi ja kanalisatsioon 120 77 589 0 77 709 83 076 82 292 99,1 783
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 11 521 53 000 0 64 521 85 980 85 980 100,0 0
Hoonete ja varakindlustus 0 26 600 0 26 600 24 014 24 014 100,0 0
Rendikulud 0 78 326 0 78 326 78 324 73 452 93,8 4 872
Jäätmekäitlus 0 39 387 0 39 387 52 887 52 887 100,0 0
Maamaks 0 24 000 0 24 000 24 682 24 682 100,0 0
Turvasüsteemide hooldus ja remont  4 756 50 000 0 54 756 45 095 45 095 100,0 0
Kulud kokku 81 708 10 662 131 181 085 10 924 924 12 739 998 12 568 786 98,7 171 212