3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Töötajaid : 96 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 84,0
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -82 005 1 816 676 76 825 1 893 501 1 893 501 100,0 1 811 496 2 188 926 120,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 45 176 0 45 176 18 070 40,0 18 070 18 070 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 60 000 0 60 000 73 447 122,4 73 447 73 447 100,0
1.3. Täiendusõpe 976 75 000 0 75 000 119 252 159,0 120 228 119 147 99,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 12 771 6 000 0 6 000 38 449 640,8 51 221 63 193 123,4
1.5.2. Välistoetused 123 633 105 000 0 105 000 45 994 43,8 169 627 53 642 31,6
1.5.3. Tõukefondid -85 954 175 000 0 175 000 285 013 162,9 199 059 199 270 100,1
Kokku tulud õppetegevusest -30 579 2 282 852 76 825 2 359 677 2 473 728 104,8 2 443 149 2 715 696 111,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 87 165 90 104 264 756 354 860 354 860 100,0 442 025 365 219 82,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 42 970 211 700 0 211 700 192 600 91,0 235 570 162 329 68,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 100 023 52 000 0 52 000 232 913 447,9 332 936 107 007 32,1
2.3.2. Välistoetused 20 903   0 0 14 892 *** 35 796 18 421 51,5
2.3.3. Tõukefondid 0 244 386 0 244 386 0 0,0 0 0 ***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 251 061 598 190 264 756 862 946 795 265 92,2 1 046 326 652 976 62,4
3.   Muud tulud 2 231 0 0 0 26 229 *** 28 460 24 104 84,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -8 921 *** -8 921 -8 921 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -38 523 *** -38 523 -38 523 100,0
      Instituudi arengufondid 5 093 0 0 0 38 523 *** 43 616 37 770 86,6
Tegevustulud kokku 227 806 2 881 042 341 581 3 222 623 3 286 301 102,0 3 514 107 3 383 102 96,3
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 100 000 2 408 672 330 267 2 838 938 2 891 331 2 848 174 98,5 43 157
   1.1. Palgakulud 0 1 699 575 246 836 1 946 411 1 982 332 1 966 373 99,2 15 960
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 560 860 81 456 642 316 654 170 634 081 96,9 20 089
   1.3. Töötuskindlustus 0 13 597 1 975 15 571 15 859 14 925 94,1 934
   1.4. Sihtstipendiumid 100 000 0 0 100 000 101 845 106 076 104,2 -4 231
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 134 640 0 134 640 137 125 126 720 92,4 10 405
2. Koolitus ja lähetused 20 000 25 000 0 45 000 45 830 62 182 135,7 -16 351
3. Kantselei- ja majanduskulud 107 306 50 000 0 157 306 160 209 79 999 49,9 80 210
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 000 0 15 000 15 277 23 631 154,7 -8 355
5. IT kulud 0 33 000 0 33 000 33 609 10 577 31,5 23 032
5.1. IT kulud 0 30 000 0 30 000 30 554 10 277 33,6 20 276
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 000 0 3 000 3 055 300 9,8 2 755
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 018 2 081 204,3 -1 062
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 20 369 28 671 140,8 -8 302
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 500 7 500 0 8 000 8 148 2 662 32,7 5 485
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 7 000 0 7 000 7 129 -7 825 -109,8 14 954
9.2. Muud tegevuskulud 500 500 0 1 000 1 018 10 487 1029,7 -9 469
10. Ruumide kulud 0 251 000 11 314 262 314 267 155 260 172 97,4 6 983
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 018 786 77,2 232
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 250 000 11 314 261 314 266 137 259 386 97,5 6 750
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 69 871 0 69 871 71 160 64 951 91,3 6 209
Tegevuskulud kokku 227 806 2 881 042 341 581 3 450 430 3 514 107 3 383 102 96,3 131 006