4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid : 61 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 49,15  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.3. Täiendusõpe 2 391 21 109 0 21 109 24 877 117,9 27 268 26 082 95,7
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 25 081 67 706 74 013 141 719 141 719 100,0 166 800 65 372 39,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 21 399 280 588 0 280 588 346 091 123,3 367 490 354 596 96,5
2.3.2. Välistoetused 135 630 138 428 0 138 428 92 989 67,2 228 618 69 713 30,5
2.3.3. Tõukefondid -61 263 200 000 0 200 000 347 544 173,8 286 281 396 551 138,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud -18 180 53 000 0 53 000 57 990 109,4 39 810 70 716 177,6
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 102 667 739 722 74 013 813 735 986 333 121,2 1 089 000 956 948 87,9
3.    Piletite müük 13 900 152 000 0 152 000 156 962 103,3 170 862 202 466 118,5
3.    Muud toetused 35 321 81 200 0 81 200 48 822 60,1 84 143 86 967 103,4
4.    Tulud üldfondist 74 280 863 017 22 385 885 402 885 402 100,0 959 682 1 048 761 109,3
6.    Asutuse arengufond 34 799 0 0 0 48 135 *** 82 934 70 252 84,7
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -48 287 *** -48 287 -48 287 100,0
Tegevustulud kokku 263 357 1 857 048 96 398 1 953 446 2 102 244 107,6 2 365 601 2 343 190 99,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 66 650 1 114 684 0 1 181 334 1 266 242 1 367 824 108,0 -101 582
   1.1. Palgakulud 50 000 833 097 0 883 097 946 556 1 025 513 108,3 -78 958
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 250 274 922 0 291 172 312 113 334 214 107,1 -22 101
   1.3. Töötuskindlustus 400 6 665 0 7 065 7 572 8 096 106,9 -524
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0
2. Koolitus ja lähetused 0 15 000 0 15 000 16 143 16 017 99,2 125
3. Kantselei- ja majanduskulud 82 707 126 000 -1 987 206 720 216 167 194 539 90,0 21 628
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 7 000 0 0 7 000 7 000 7 681 109,7 -681
5. IT kulud 12 000 20 000 0 32 000 33 523 35 815 106,8 -2 291
5.1. IT kulud 12 000 20 000 0 32 000 33 523 35 515 105,9 -1 991
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 300 0,0 -300
6. Transpordikulud 6 000 6 955 0 12 955 13 485 13 767 102,1 -283
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 13 000 5 000 0 18 000 18 381 17 610 95,8 771
8. Investeeringud põhivarasse 30 000 50 000 76 000 156 000 165 598 121 219 73,2 44 378
9. Muud tegevuskulud 21 000 0 0 21 000 21 000 40 076 190,8 -19 076
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 21 000 0 0 21 000 21 000 40 076 190,8 -19 076
10. Ruumide kulud 25 000 462 911 22 385 510 296 547 262 455 854 83,3 91 409
10.1. Ruumide kulud 25 000 5 000 0 30 000 30 381 25 205 83,0 5 176
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 457 911 22 385 480 296 516 881 430 648 83,3 86 233
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 56 498 0 56 498 60 802 72 788 119,7 -11 986
Tegevuskulud kokku 263 357 1 857 048 96 398 2 216 803 2 365 601 2 343 190 99,1 22 411