3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Töötajaid : 1712 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 1370,23
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 4 026 063 11 502 970 1 587 148 13 090 118 13 090 118 100,0 17 116 181 12 635 852 73,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 520 502 0 520 502 599 069 115,1 599 069 599 069 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe -249 426 1 155 000 100 000 1 255 000 1 719 595 137,0 1 470 169 1 470 169 100,0
1.3. Täiendusõpe 75 590 260 000 136 000 396 000 283 863 71,7 359 453 257 245 71,6
1.5. Õppetegevuse toetused     0            
1.5.1. Siseriiklikud toetused 231 265 350 000 -180 000 170 000 698 830 411,1 930 095 685 754 73,7
1.5.2. Välistoetused 732 290 900 000 -32 000 868 000 2 126 695 245,0 2 858 985 1 433 470 50,1
1.5.3. Tõukefondid -167 738 800 000 -331 000 469 000 742 092 158,2 574 354 729 599 127,0
Kokku tulud õppetegevusest 4 648 043 15 488 473 1 280 148 16 768 620 19 260 262 114,9 23 908 305 17 811 156 74,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 2 982 319 8 200 850 1 256 515 9 457 365 9 457 365 100,0 12 439 684 8 812 116 70,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 4 488 226 17 500 000 1 725 235 19 225 235 18 709 603 97,3 23 197 829 18 037 799 77,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 4 583 114 6 200 000 -762 000 5 438 000 7 849 098 144,3 12 432 213 7 407 506 59,6
2.3.2. Välistoetused 7 124 058 6 500 000 895 000 7 395 000 15 402 942 208,3 22 526 999 12 222 871 54,3
2.3.3. Tõukefondid -3 038 117 12 000 000 -1 700 000 10 300 000 13 666 882 132,7 10 628 765 13 154 045 123,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 1 959 372 7 500 000 -767 000 6 733 000 8 093 723 120,2 10 053 096 9 383 943 93,3
2.4.2. Välislepingud 425 680 2 000 000 551 000 2 551 000 2 638 593 103,4 3 064 273 2 130 505 69,5
Kokku tulud teadustegevusest 18 524 652 59 900 850 1 198 750 61 099 600 75 818 206 124,1 94 342 858 71 148 785 75,4
3.   Muud tulud 3 085 928 1 200 000 1 095 500 2 295 500 2 910 551 126,8 5 996 479 2 166 375 36,1
6.   Valdkonna arengufond 427 088 0 442 340 442 340 54 663 12,4 481 751 60 102 12,5
6.   Instituutide arengufondid 6 540 494 0 2 449 163 2 449 163 5 335 508 217,9 11 876 002 5 434 963 45,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -442 340 -442 340 -51 205 11,6 -51 205 -51 205 100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse 0 0 -2 449 163 -2 449 163 -5 335 508 217,9 -5 335 508 -5 335 508 100,0
Tegevustulud kokku 33 226 206 76 589 323 3 574 398 80 163 720 97 992 476 122,2 131 218 683 91 234 668 69,5
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 4 700 700 51 823 103 241 734 56 765 537 67 381 092 58 483 625 86,8 8 897 468
1.1. Palgakulud 3 350 000 34 192 873 404 883 37 947 756 44 988 417 39 655 294 88,1 5 333 122
1.2. Sotsiaalmaksud 1 100 500 11 283 648 133 611 12 517 759 14 841 177 12 741 942 85,9 2 099 235
1.3. Töötuskindlustus 27 200 273 543 3 239 303 982 360 307 308 478 85,6 51 829
1.4. Sihtstipendiumid 223 000 3 800 000 -300 000 3 723 000 4 350 784 3 658 650 84,1 692 134
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 2 273 040 0 2 273 040 2 840 407 2 119 260 74,6 721 147
2. Koolitus ja lähetused 1 483 000 600 000 275 000 2 358 000 2 599 239 2 594 065 99,8 5 174
3. Kantselei- ja majanduskulud 25 004 006 9 000 000 898 680 34 902 687 38 228 586 10 877 953 28,5 27 350 633
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 213 000 400 000 -148 000 465 000 519 969 358 866 69,0 161 104
5. IT kulud 373 000 1 505 000 13 100 1 891 100 2 248 841 1 977 282 87,9 271 559
5.1. IT kulud 373 000 1 445 000 0 1 818 000 2 157 931 1 910 303 88,5 247 628
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 60 000 13 100 73 100 90 910 66 979 73,7 23 930
6. Transpordikulud 30 500 370 000 149 500 550 000 672 589 754 053 112,1 -81 464
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 303 000 200 000 199 000 702 000 778 654 865 731 111,2 -87 077
8. Investeeringud põhivarasse 932 000 3 300 000 557 000 4 789 000 5 513 575 3 483 993 63,2 2 029 582
9. Muud tegevuskulud 131 000 120 000 18 000 269 000 295 536 216 090 73,1 79 447
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 93 000 50 000 -46 500 96 500 100 407 24 414 24,3 75 992
9.2. Muud tegevuskulud 38 000 70 000 64 500 172 500 195 129 191 675 98,2 3 454
10. Ruumide kulud 56 000 4 510 819 1 286 421 5 853 240 7 116 437 5 577 356 78,4 1 539 081
10.1. Ruumide kulud 56 000 511 000 230 202 797 202 994 659 657 169 66,1 337 489
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 3 999 819 1 056 219 5 056 038 6 121 779 4 920 187 80,4 1 201 592
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 4 760 400 83 963 4 844 363 5 864 164 6 045 654 103,1 -181 491
Tegevuskulud kokku 33 226 206 76 589 323 3 574 398 113 389 927 131 218 683 91 234 668 69,5 39 984 014