3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid : 6 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 6,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 461 736 803 358 -166 964 636 394 636 394 100,0 1 098 130 1 027 487 93,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 80 000 0 80 000 78 658 98,3 78 658 78 658 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid -50 289 124 000 0 124 000 135 617 109,4 85 329 85 329 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 411 447 1 007 358 -166 964 840 394 850 669 101,2 1 262 117 1 191 474 94,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 370 943 0 -77 879 -77 879 -77 879 100,0 293 064 223 713 76,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 650 268 0 0 0 -650 268 0,0 0 0 0,0
2.3.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.3.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.4.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest 1 021 211 0 -77 879 -77 879 -728 147 935,0 293 064 223 713 76,3
3.    Muud tulud 41 479 1 500 0 1 500 599 39,9 42 078 5 721 13,6
6.    Valdkonna arengufond 427 088 442 340 0 442 340 54 663 12,4 481 751 60 102 12,5
      Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -9 321 0,0 -9 321 -9 321 100,0
Tegevustulud kokku 1 901 226 1 451 198 -244 843 1 206 355 168 463 14,0 2 069 689 1 471 688 71,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 464 500 1 253 968 -4 068 1 714 400 639 044 1 119 560 175,2 -480 516
   1.1. Palgakulud 250 000 772 772 -3 040 1 019 731 357 490 704 369 197,0 -346 879
   1.2. Sotsiaalmaksud 82 500 255 015 -1 003 336 511 117 972 162 362 137,6 -44 391
   1.3. Töötuskindlustus 2 000 6 182 -24 8 158 2 860 3 936 137,6 -1 076
   1.4. Sihtstipendiumid 130 000 220 000 0 350 000 160 722 248 892 154,9 -88 170
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 5 000 15 000 0 20 000 7 095 13 888 195,7 -6 793
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 348 726 70 000 -245 174 1 173 552 1 324 263 84 028 6,3 1 240 235
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 7 000 0 7 000 978 2 963 303,2 -1 986
5. IT kulud 60 000 15 000 0 75 000 62 095 100 561 161,9 -38 466
5.1. IT kulud 60 000 15 000 0 75 000 62 095 100 071 161,2 -37 976
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 490 *** -490
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 698 984 140,9 -286
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 20 000 0 30 000 12 793 54 590 426,7 -41 797
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 13 000 4 000 0 17 000 13 559 29 493 217,5 -15 934
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 11 000 0 0 11 000 11 000 15 830 143,9 -4 830
9.2. Muud tegevuskulud 2 000 4 000 0 6 000 2 559 13 662 534,0 -11 104
10. Ruumide kulud 0 39 015 4 399 43 414 6 063 40 563 669,1 -34 501
10.1. Ruumide kulud 0 2 000 0 2 000 279 911 326,0 -631
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 37 015 4 399 41 414 5 783 39 653 685,6 -33 869
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 22 215 0 22 215 3 102 25 059 807,8 -21 956
Tegevuskulud kokku 1 901 226 1 451 198 -244 843 3 107 581 2 069 689 1 471 688 71,1 598 000