3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Eesti mereinstituut
Töötajaid : 111 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 99,5  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 33 765 36 632 49 716 86 348 86 348 100,0 120 113 52 317 43,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 17 678 180,0 17 678 17 678 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 33 765 46 453 49 716 96 169 104 026 108,2 137 791 69 995 50,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine 231 634 687 948 -1 131 686 817 686 817 100,0 918 451 823 149 89,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 272 607 514 250 0 514 250 299 968 58,3 572 575 344 152 60,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 125 353 440 000 0 440 000 354 643 80,6 479 996 380 719 79,3
2.3.2. Välistoetused -261 006 537 000 0 537 000 1 229 995 229,0 968 989 706 797 72,9
2.3.3. Tõukefondid -641 510 1 700 000 0 1 700 000 2 336 360 137,4 1 694 850 2 237 546 132,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 284 081 2 200 000 0 2 200 000 2 418 837 109,9 2 702 918 3 301 120 122,1
2.4.2. Välislepingud -175 383 360 000 0 360 000 297 269 82,6 121 886 121 200 99,4
Kokku tulud teadustegevusest -164 224 6 439 198 -1 131 6 438 067 7 623 889 118,4 7 459 665 7 914 683 106,1
3.    Muud tulud 137 179 15 000 0 15 000 20 528 136,9 157 707 67 024 42,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -70 740 0 -70 740 -911 1,3 -911 -911 100,0
        Instituudi arengufond 508 227 168 197 0 168 197 335 645 199,6 843 872 517 089 61,3
        Eraldis instituudi arengufondi 0 -168 197 0 -168 197 -335 645 199,6 -335 645 -335 645 100,0
Tegevustulud kokku 514 946 6 429 911 48 585 6 478 496 7 747 531 119,6 8 262 478 8 232 234 99,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 267 600 3 467 816 27 424 3 762 840 4 445 648 4 413 180 99,3 32 468
   1.1. Palgakulud 200 000 2 550 685 20 496 2 771 181 3 274 041 3 254 608 99,4 19 433
   1.2. Sotsiaalmaksud 66 000 841 726 6 764 914 490 1 080 434 1 073 721 99,4 6 712
   1.3. Töötuskindlustus 1 600 20 405 164 22 169 26 192 26 000 99,3 192
   1.4. Sihtstipendiumid 0 55 000 0 55 000 64 980 58 850 90,6 6 130
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 100 000 120 000 0 220 000 259 921 294 639 113,4 -34 718
3. Kantselei- ja majanduskulud 47 346 1 500 000 -20 189 1 527 157 1 804 277 1 847 895 102,4 -43 619
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 000 0 20 000 23 629 6 266 26,5 17 363
5. IT kulud 0 80 000 0 80 000 94 517 78 585 83,1 15 932
5.1. IT kulud 0 80 000 0 80 000 94 517 78 535 83,1 15 982
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 50 *** -50
6. Transpordikulud 0 300 000 0 300 000 354 438 482 971 136,3 -128 532
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 70 000 0 80 000 94 517 130 167 137,7 -35 650
8. Investeeringud põhivarasse 50 000 200 000 0 250 000 295 365 287 103 97,2 8 262
9. Muud tegevuskulud 0 15 000 0 15 000 17 722 14 675 82,8 3 047
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 15 000 0 15 000 17 722 14 675 82,8 3 047
10. Ruumide kulud 40 000 189 801 41 350 271 151 320 354 275 100 85,9 45 255
10.1. Ruumide kulud 40 000 160 000 41 350 241 350 285 146 235 956 82,7 49 189
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 29 801 0 29 801 35 209 39 143 111,2 -3 935
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 467 294 0 467 294 552 090 401 653 72,8 150 437
Tegevuskulud kokku 514 946 6 429 911 48 585 6 993 443 8 262 478 8 232 234 99,6 30 244